Τελευταία Νέα:

«Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης»

   Προκηρύχθηκε χθες 6 Μαΐου διαγωνισμός για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 Ο χρόνος και ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα προσόντα , οι κατηγορίες υποψηφίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και κάθε άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που ακολουθεί :