Τελευταία Νέα:

Δελτίο Τύπου του Πρωτοδικείου Εδέσσης.


Μετά από τη δημοσίευση σε τοπικά Μ.Μ.Ε. δήθεν αποτελεσμάτων των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εκλογική
νομοθεσία η ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και η κατανομή των εδρών για τους Δήμους θα γίνει με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, μετά την πάροδο πενθημέρου από την τοιχοκόλληση του πίνακα των αποτελεσμάτων των εκλογών στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου. Δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει η άνω προθεσμία των πέντε ημερών από την τοιχοκόλληση, δεν είναι ακόμη δυνατή ούτε η ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών, ούτε ασφαλώς η κατανομή των εδρών στους Δήμους αρμοδιότητάς μας.
Έδεσσα, 31.5.2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Έδεσσας

Αικατερίνη Αναστασιάδου