Τελευταία Νέα:

Και το Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου Επίλεξε Διαδραστικό πίνακα Smart!


Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ διαδραστικοί πίνακες αφής και προβολής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει σήμερα 
2) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύει σήμερα 
3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
4) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. 128/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης 2019 
5) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της επιχείρησης και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε. 10.7134.01 ενεγράφη πίστωση 10.000,00 ευρώ , με σκοπό την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών. 
6) Τις από 382-22/03/2019 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που είναι και το όριο της απευθείας ανάθεσης. 
8)Την αριθ. 25/2019 αποφ. Δ.Σ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» με την οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης, ύψους 5.952,00 ευρώ. 
9) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 , την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας και τον Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών 
10) Τον κανονισμό διαχείρισης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» , ο οποίος τροποποιήθηκε με την αριθ. 5/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και εγκρίθηκε με την αριθ. 2/2011 απόφαση της Γενικής συνέλευσης του μετόχου (Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμωπίας) 
11) Την άμεση ανάγκη της προμήθεια τεσσάρων διαδραστικών πινάκων αφής και προβολής(Interactive whiteboard SBM680), με τεχνολογία αφής DViT, ανάλυση σημείων αφής 32000x32000, διαγώνιος ενεργούς περιοχής οθόνης 77΄΄, με Quad touch, επικοινωνία με τον Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό με USB, να συνοδεύονται με μη μηχανικούς , μη ηλεκτρονικούς μαρκαδόρους που τοποθετούνται σε κατάλληλο tray και να μην χρειάζονται μπαταρία για τη λειτουργία τους, ο πίνακας να δίνει τη δυνατότητα γραφής με το δάχτυλο, το λογισμικό να είναι του ίδιου κατασκευαστή με του διαδραστικού πίνακα για απόλυτη συμβατότητα, να αποθηκεύει όλες τις παρεμβάσεις με διάφορες εφαρμογές πάνω σε αρχεία εικόνας αλλά και σε αρχεία pdf & html, να σώζονται οι χειρόγραφες σημειώσεις που γίνονται πάνω στις εφαρμογές MS-Office, να μπορεί να επισυνάπτει shortcuts για αρχεία ήχου και συνδέσεις ιστοχώρων, να καταγράφει σε αρχείο video οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει στην οθόνη, το λογισμικό να συνοδεύεται από συλλογή εικόνων, cliparts, background, αρχείων Flash κτλ, να υποστηρίζει στερεοσκοπική απεικόνιση αντικειμένων, να συνοδεύεται από επιτοίχια βάση στήριξης, το λογισμικό να είναι τουλάχιστον σε 40 γλώσσες και στα ελληνικά, να καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή για 2 έτη. Σκοπός είναι να διατεθούν για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, με απώτερο στόχο την ανάδειξη της επιχείρησης σε αρωγό της τοπικής κοινωνίας και σε θέματα της εκπαίδευσης επιτελώντας και τους καταστατικούς της σκοπούς, που είναι η δημιουργία κέρδους συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 5.952,00 ευρώ ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Την διενέργεια της εν λόγω προμήθειας προϋπολογιζόμενου ποσού 5.952,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση . 
Β. Εγκρίνει τις από 382-22/03/2019 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 
ΛΟΥΤΡΑ 04/04/2019 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.