Τελευταία Νέα:

Αλλαγές στο ποσοστό αποζημίωσης του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» με νέο ΦΕΚ

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου,
νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78€ για τους μαθητευόμενους ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.
Το ποσό της επιδότησης του ΥΠΠΕΘ ορίζεται στα 16,54 € για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.
Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς οργανισμούς για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών, οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητευόμενων για κάθε ημέρα «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» 


διαμορφώνονται ως εξής:

Ο ανωτέρω πίνακας μπορεί να τροποποιείται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ισχύ της απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», ήτοι από 1/2/2019.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Πηγή