Τελευταία Νέα:

Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού - Τι είναι ; Τι καλύπτει;


Εκτός από τις κύριες καλύψεις κατά την ασφάλιση οχήματος (λ.χ. αστική ευθύνη πυρκαγιάς κ.λ.π.), προβλέπονται και συμπληρωματικές καλύψεις, μία εκ των οποίων και έχουσα εξέχουσα σημασία, είναι η ασφάλιση Νομικής Προστασίας. 

Η Νομική Προστασία προστατεύει: α) τον ασφαλισμένο, είτε αυτός είναι ιδιοκτήτης, είτε οδηγός, είτε επιβάτης του ασφαλισμένου οχήματος αλλά και β) το φυσικό πρόσωπο που οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη άδεια.

Πώς λειτουργεί:

Ο ασφαλισμένος που συμπεριλαμβάνει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του την συμπληρωματική κάλυψη της Νομικής Προστασίας, για να την ενεργοποιήσει σε κάποια από τις κάτωθι εκτιθέμενες περιπτώσεις, το δηλώνει ρητά στην ασφαλιστική του εταιρεία, δηλώνοντας παράλληλα και τον Δικηγόρο της προτίμησής του και σε περίπτωση που δεν έχει, διορίζει η εκάστοτε ασφαλιστική κάποιον από τους συνεργαζομένους της (με πάγια αντιμισθία) Δικηγόρους.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος προτιμά να διορίσει Δικηγόρο της προτίμησής του, αμέσως μετά την δήλωσή του αυτή προς την εταιρεία με την οποία υποδεικνύει τον Δικηγόρο, η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία απευθύνει Έγγραφη Εντολή προς τον υποδεικνυόμενο από τον ασφαλισμένο, Δικηγόρο, αναθέτοντάς του τις απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες και καλύπτοντας τα έξοδά του (παραστάσεις, δικαστικό ένσημο, αντίγραφα, επικυρώσιμα, επιδόσεις κ.λ.π.).

 Ειδικότερα:

1.- Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης η/και ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος, εμπλακεί σε ατύχημα για το οποίο δεν υπάρχει ή αμφισβητείται η δική του υπαιτιότητα, ο Δικηγόρος της Νομικής Προστασίας, αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του πελάτη/ασφαλισμένου:

Α) τα έξοδα για την επισκευή του οχήματος,

Β) τις ζημίες από την μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος μετά το ατύχημα,

Γ) τα νοσοκομειακά και τα όποια ιατρικά έξοδα του οδηγού και των επιβαινόντων του ασφαλισμένου οχήματος,

Δ) τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του οδηγού και των επιβαινόντων στο ασφαλισμένο όχημα.

2.- Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορηθεί και κληθεί να παρασταθεί ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για τραυματισμό ή θάνατο εξ’ αμελείας τρίτου, ο Δικηγόρος της Νομικής Προστασίας, θα τον εκπροσωπήσει και θα τον υπερασπιστεί ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, μέχρι και το επίπεδο του Αρείου Πάγου.

3.- Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση, η οποία επισύρει και ποινική δίωξη, ο Δικηγόρος της Νομικής Προστασίας, αναλαμβάνει την εκπροσώπησή του στα ποινικά δικαστήρια.

4.- Στην περίπτωση που αφαιρεθεί από τον ασφαλισμένο η άδεια οδήγησης ή κυκλοφορίας, ο Δικηγόρος της Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει την εκπροσώπησή του στα διοικητικά δικαστήρια (όπως την άσκηση προσφυγών κ.λ.π.).

5.- Στις περιπτώσεις διαφορών που προκύπτουν από ενοχικές συμβάσεις, δηλαδή για διαφορές που προκύπτουν από αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου οχήματος, ο Δικηγόρος της Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει την διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά του προσώπου που τον ζημίωσε.

6.- Σε περιπτώσεις διαφορών του ασφαλισμένου που προκύπτουν από την αθέτηση του Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης από την ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου οχήματος, ο Δικηγόρος της Νομική Προστασία επεμβαίνει υπέρ των συμφερόντων του πελάτη του.

Στις παραπάνω, λοιπόν, περιπτώσεις διορίζεται Δικηγόρος που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τις απαιτούμενες ενέργειες για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση και υπεράσπιση του ασφαλισμένου/πελάτη, τα έξοδα του οποίου καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία. Ποιά τα έξοδα αυτά; Τα κυριότερα είναι τα εξής:

– Οι αμοιβές του Δικηγόρου της επιλογής του ασφαλισμένου ή της εταιρείας.
– Τα δικαστικά έξοδα.
– Οι αποζημιώσεις των μαρτύρων.
– Οι αμοιβές των δικαστικών πραγματογνωμόνων.
– Τα έξοδα των δικαστικών επιμελητών.
– Οι αναγκαίες προκαταβολές των δικαστικών εξόδων.

Σημειώνεται πως το ποσό το οποίο καλύπτει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία την Νομική Προστασία, διαμορφώνεται ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξει η ασφαλισμένος. Συνεπώς, ένα «βασικό» πακέτο μπορεί να καλύπτει ένα μικρότερο ποσό σε σχέση με ένα «ακριβότερο» πακέτο.