Τελευταία Νέα:

Δήμος Αλμωπίας:Προμήθεια τροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς


Ο Δήμος Αλμωπίας, πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 118, βάσει της αριθμ. 3/2020 μελέτης του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

             Ο Δήμος Αλμωπίας, πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια τροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 118, βάσει της αριθμ. 3/2020 μελέτης  του  Τμήματος Τοπικής  Οικονομικής Ανάπτυξης, με την διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  προμήθειας   έχει  εκδοθεί  α) η  υπ’ αριθ. 212/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η  βεβαίωση  της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων.
            Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) για τις τροφές   που αναφέρονται στην  αριθμ. 3/2020 μελέτη  του Τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης. Οι προσφορές αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου (Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό σας οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) ή απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική Ενημερότητα άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα  (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) από την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας  όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής σας  ή του ελληνικού δικαίου σε  όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλετε εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
-αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
 -σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
-σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
   Επίσης   υποχρεούστε    να προσκομίσετε  τα εξής δικαιολογητικά:                                             
1.Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (θα υπογράφεται οπωσδήποτε από τον νόμιμο εκπρόσωπό της εταιρείας  κάτω από την εταιρική επωνυμία) στην οποία θα  δηλώνεται  ότι:
α) Λάβατε πλήρη γνώση  και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ. 3/2020 μελέτης του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
β) Τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με την αριθμ. 3/2020  μελέτη του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας. 
γ) Τους ασφαλιστικούς φορείς  στους οποίους υποχρεούστε   να καταβάλλετε ασφαλιστικές εισφορές κύριες και επικουρικές (π.χ. ΕΦΚΑ ΙΚΑ κτλ)
δ) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος σας απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου  με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας  σε αυτό και η συνάφεια του αντικειμένου σας με τα προσφερόμενα είδη. Το πιστοποιητικό αυτό θα έχει εκδοθεί το πολύ τριάντα (30)  εργάσιμες  ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ (το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ θα έχει εκδοθεί το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του),  του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι οποίοι τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους  (Διαχειριστές για Ο.Ε & Ε.Π.Ε., Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.).
Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό.


Συνημμένα :
1.      Η αριθμ. 3/2020 μελέτη.
2.      Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.
                                                                                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
  
                                                                                                ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                                                            


                                          
-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.