Τελευταία Νέα:

Με αρκετές ασφαλτοστρώσεις τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας


Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Λήψη απόφασης αναφορικά την αριθ. A 1800/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (αριθ.πρωτ.:3006/23-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την 745/2018 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Μονομ. Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. (αριθ.πρωτ.:3835/03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. 98/2018 ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν.3869/2010) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:3921/04-03-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4 Εξέταση της υπ’αριθ. πρωτ. 1457/02-01-2021 (3/1230/29-01-2021) αίτηση του ΚΤΕΛ για διαγραφή μισθωμάτων έτους 2020. (αριθ.πρωτ.:1457/22-02-2021 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)

5 Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για τη δράση-έργο με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», της Πρόσκλησης ΑΤ 14 με ΑΠ 20.003/27-10-2020, με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021». (αριθ.πρωτ.:3696/03-03-2021 εισήγηση Γραφείου Γενικού Γραμματέα)

6 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών - διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ. (αριθ.πρωτ.:3570/02-03-2021 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου)

7Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. (αριθ.πρωτ.:3008/23-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)


8Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)». (από 23-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

9Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού σχεδίου γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου». (από 23-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

10Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 26-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

11Έγκριση ή μη πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 02-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

12Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:

«TMHMA 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.

ΤΜΗΜΑ 2. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ 3. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ.

ΤΜΗΜΑ 4. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΝΟΥ.

ΤΜΗΜΑ 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Προϋπολογισμού: 152.334,53 € (χωρίς ΦΠΑ). Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 94115, 94116, 94117, 94118, 94119, 94120.

(από 04-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

13Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Σαρακηνών Δήμου Αλμωπίας». (από 26-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

14Έγκριση 1ου ΑΠΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 02-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

15Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αισθητική Αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας». (από 02-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

16Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα δήμου Αλμωπίας». (από 26-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

17Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 26-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

18Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών σε πάρκα και πλατείες του δήμου Αλμωπίας». (από 01-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

19Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών σε πάρκα και πλατείες του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 01-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

20Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Σημειακές επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας πεζοδρομίων του δήμου Αλμωπίας». (από 01-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

21Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Σημειακές επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας πεζοδρομίων του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 01-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

22Έγκριση της με αρ. 21/2019 μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 02-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

23Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 02-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

24Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:

«Αποκατάσταση βλαβών σε πάρκα και πλατείες του δήμου Αλμωπίας» και του έργου:

«Σημειακές επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας πεζοδρομίων του δήμου Αλμωπίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

25Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σαρακηνών Δήμου Αλμωπίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

26Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Μικροχωρίου Πιπεριάς Δήμου Αλμωπίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

27Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Αλμωπίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

28Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Αριδαίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

29Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αριδαίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

30Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Προμάχων». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

31Έγκριση της με αριθμ.01/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΚΠ-Α περί 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2020.

32Έγκριση της με αριθμ.03/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΚΠ-Α περί 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2021.

33Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021. (αριθ.πρωτ.:3671/08-03-2021 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.