Τελευταία Νέα:

Αντιδήμαρχος ο κ. Αναστασιάδης Σταύρος στον Δήμο Αλμωπίας με τις αλλαγές που έγιναν στους Δημοτικούς Συμβούλους


Δείτε τις αρμοδιότητες και τις αλλαγές που έγιναν στους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αλμωπίας με την αλλαγή ο κ. Αναστασιάδης Σταύρος έγινε αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης από πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Α] Ορίζει   τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του    Δήμου  Αλμωπίας,     με  θητεία   ενός (1) έτους από την ημερομηνία  δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και τους  μεταβιβάζει  αρμοδιότητες,   σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμωπίας, ως ακολούθως:

1. Ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και  Υπηρεσιών Δόμησης ορίζει τον κο   Κετικίδη Ιωάννη του Παντελή,  χωρίς αντιμισθία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 7 του ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4647/2019 (Α ́ 204) και αναδιατυπώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.4842/2021 Α ́190)  και του μεταβιβάζει  τις   καθ΄υλην αρμοδιότητες  του Τμήματος  Τεχνικών Υπηρεσιών (παρ.Ζ άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ.), του Τμήματος Δόμησης  και Πολεοδομικών Εφαρμογών (παρ.Η άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ.),     καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής  βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας. Επισημαίνουμε ότι οι αντιδήμαρχοι αυτής της κατηγορίας (άμισθοι Αντιδήμαρχοι) δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής  που συναρτάται με την άσκηση των
καθηκόντων τους (όπως π.χ. εξόδων κίνησης, κ.ά.). Επιπλέον, οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 1 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, περί
χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Επομένως,
οι δημοτικοί σύμβουλοι που ορίζονται στη θέση των άμισθων αντιδημάρχων δεν λαμβάνουν
ειδική άδεια άνευ αποδοχών από την υπηρεσία τους και, επομένως, μπορεί να εξακολουθούν
να λαμβάνουν το μισθό της υπηρεσίας τους.

 2. Ως Αντιδήμαρχο  Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,   ορίζει τον κο Σέλκο Ιωάννη του Τραϊανού, με αντιμισθία   και του μεταβιβάζει  τις   καθ΄υλην αρμοδιότητες  του Τμήματος  Οικονομικών Υπηρεσιών (παρ.Δ άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.), και του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (παρ.Γ άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.),   την αρμοδιότητα της παρ.Ε.1 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.   του Γραφείου Αγροτικής-Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής  , καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής  βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

 3. Ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου  ορίζει την κα Νάνου Πολυξένη του Ιωάννη ,με αντιμισθία   και της  μεταβιβάζει  τις   καθ΄υλην και κατά τόπον αρμοδιότητες  του Τμήματος  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αλμωπίας (παρ. Θ άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ.).

 4. Ως Αντιδήμαρχο   Διοικητικών, Πρόνοιας, Παιδείας, και Κοινωνικής Πολιτικής ορίζει τον κο Γιάντση Δημήτριο του Ιωάννη, με αντιμισθία   και του μεταβιβάζει  τις  καθ΄υλην αρμοδιότητες  της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ.) , του Τμήματος  Διοικητικών Υπηρεσιών (παρ.Α άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.), του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών (παρ. Α.2 άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.), του Τμήματος Μαθητικής Εστίας (παρ. ΣΤ 4. άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.)  και  από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ.)   , αυτές που αφορούν σε θέματα  του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής & Απασχόλησης (παρ.ΣΤ 1) , του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας υγείας (παρ. ΣΤ 2), του Γραφείου Παιδείας , Δια βίου Μάθησης ……… μόνο ό,τι αφορά  σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης (ΣΤ 3 εδάφ.1-4) ,  καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής  βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

 5. Ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου ορίζει τον κο Χατζηγιαννίδη Χρήστο του Δημητρίου με αντιμισθία  και του μεταβιβάζει τις  καθ΄υλην  αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού, Νεολαίας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς  (παρ.ΣΤ 3 εδάφ.7, 8, 9, 10, 11 (εκτός του τομέα του πολιτισμού) & 12  άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.], την αρμοδιότητα μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα [περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ. (παρ.Ε(18) άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.) την αρμοδιότητα υπογραφής  βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, καθώς και τις κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου , ήτοι :

α)  Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου.

β) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου

 

6. Ως Αντιδήμαρχο  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  με έδρα τον Εξαπλάτανο ορίζει τον κο Αναστασιάδη Σταύρο του Δημητρίου με αντιμισθία  και του μεταβιβάζει τις   καθ΄υλην  αρμοδιότητες  του Τμήματος  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, (παρ. Ε άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.εκτός της παρ. Ε1), αρμοδιότητες   σε θέματα Πολιτισμού, (παρ.ΣΤ 3  (εδάφ. 5 και  6) άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.),  καθώς και τις κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου , ήτοι :

α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα και συνεργάζεται με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για αυτά.

β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα

γ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου.

δ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου

ζ) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη του εντός του καταργούμενου ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

Επίσης  σε όλους τους παραπάνω Αντιδημάρχους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

2.Την υπογραφή των εγγράφων, πιστοποιητικών , βεβαιώσεων κ.λ.π. που εκδίδονται από την υπηρεσία αρμοδιότητάς τους

3.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

4.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

5.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.

            Oι παραπάνω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων  που τους μεταβιβάσθηκαν  και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται, ο δε δήμαρχος δεν μπορεί να εκδώσει εκείνος πράξη αντί του αντιδημάρχου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Εξυπακούεται ότι για την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι αντιδήμαρχοι έχουν και το δικαίωμα υπογραφής των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, καθόσον αυτή νοείται ότι εμπεριέχεται στην μεταβίβαση αρμοδιότητας. 

            Το πλαίσιο των υποχρεώσεων  των αντιδημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται  με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3852/2010. Εκτός των άλλων , υποχρεούνται   να υποβάλλουν ετήσια  δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης  δημοσιοποιώντας τη  με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς  στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν  τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα καθώς και να κατοικούν  στον Δήμο μας.  Επίσης δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά το χρόνο , χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να  παρατείνεται  για εξαιρετικούς λόγους  , έως τρις (3) μήνες με άδεια του συμβουλίου.

 Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν   να εκλεγούν μέλη του προεδρείου δημοτικού συμβουλίου.  Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Τον Δήμαρχο , όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κος Κετικίδης Ιωάννης.

 Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Κετικίδη Ιωάννη ,  όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, θα  ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κος Σέλκος Ιωάννης.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σέλκου Ιωάννη, όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, θα  ασκεί ο Αντιδήμαρχος  Γιάντσης Δημήτριος .

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Γιάντση Δημητρίου, όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, θα  ασκεί ο Αντιδήμαρχος  Χατζηγιαννίδης Χρήστος.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Χατζηγιαννίδη Χρήστου,  όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, θα  ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κος Αναστασιάδης Σταύρος.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου   κας Νάνου Πολυξένης του Ιωάννη, όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, θα  ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κος Σέλκος Ιωάννης.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου   κου Αναστασιάδη Σταύρο του  Δημήτριου, όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, θα  ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κος Χατζηγιαννίδης Χρήστος.

 

            Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αποτελεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσία του Δήμου μας (ΦΕΚ.2363/τ.Β΄/24-10-2011 &  ΦΕΚ 2667/τ.Β΄/10-12-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.      

             Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και , εάν δεν υπάρχει ημερήσια,  σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην ιστοσελίδα   του Δήμου.

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

                                                                                                       ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.