Τελευταία Νέα:

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας-Δείτε τα θέματα


Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Δευτέρα 18-07-2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4876/2021 (το οποίο τροποποιεί το άρθρο 75 του Ν.3852/2010) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Εισηγητική έκθεση Α τριμήνου έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

2

Αποδοχή χρηματοδότησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού.

3

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2022.

4

Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11554/07-07-2022 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 106/2022 απόφαση Ο.Ε.)

5

Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11555/07-07-2022 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 483/2021 απόφαση Ο.Ε.

6

Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση- Τεχνική Υποστήριξη του Λογισμικού των Υπηρεσιών», έγκριση της αριθ. 04/2022 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης- Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του τρόπου διεξαγωγής και καθορισμός εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

7

Εισήγηση αναφορικά με την με αριθ. 994/2022 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της από 6/5/2022 Προδικαστικής προσφυγής της Παπαλεξάνδρου Αθανασίας (προσφεύγουσα)(Γενικός Αριθμός Κατάθεσης-ΓΑΚ:653/9-5-2022) κατά της με αριθ. 91/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμο Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ), ετών 2021-2022 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 2,8,9,11 και 14.

8

Τροποποίηση της με αριθ.101/2022 ΑΟΕ με τίτλο: «Καθορισμός όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου (σταυλικής εγκατάστασης)».

9

Εκχώρηση ή μη της οικονομικής απαίτησης της σύμβασης 10990/29-06-2022 προς ALPHABANK.

10

Αποδοχή Χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του δήμου Αλμωπίας που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλάν
από την κοινότητα Σαρακηνών» από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

11

Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Αναδιαμόρφωση χώρου αναψυχής παιδιών και εφήβων στην Αριδαία, με έμφαση στη συμπλήρωση της φύτευσης και στις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού » του προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » έτους 2021», Άξονας Προτεραιότητας 2 : «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης.

12

Ματαίωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 190480 του έργου με τίτλο " Επιχορήγηση του Δήμου Αλμωπίας για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών σταθμών στις νέες προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016.

13

Έγκριση της αριθ.27/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.