Τελευταία Νέα:

Επίσημο: Οι έδρες στον Δήμο Αλμωπίας σύμφωνα με το πρωτοδικείο


Αριθμός απόφασης  32/2023

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Παναγιώτα Κολάρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Δημήτριο Χαραλαμπάκη, Πρωτοδίκη, Δημήτριο Γεωργιάδη, Πρωτοδίκη - Εισηγητή, και από τη Γραμματέα Μαρία Χουιαρίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 17η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, για να αποφασίσει για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, και ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλμωπίας της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου ΕΔΕΣΣΑΣ, για τον οποίο δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους των.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 4804/2021 με τις τελευταίες αλλαγές του Ν. 5043/2023: “1. ...Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του δήμου, ο πρόεδρος πρωτοδικών εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο  κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου”. Κατά δε το άρθρο 35 παρ. 2 του ίδιου νόμου: «2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του αρμοδίου πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται, επίσης, έξω από το δικαστικό κατάστημα», ενώ κατά το άρθρο 36 του ίδιου νόμου «1. Το αρμόδιο πολυμελές πρωτοδικείο μετά από την πάροδο των πέντε (5) ημερών της παραγράφου 2 του άρθρου 35 ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς του δημοτικού συμβουλίου, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους ή τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων κάθε συνδυασμού. 2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του αρμοδίου δικαστηρίου, στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.».

Η κρινομένη υπόθεση, η οποία αφορά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών που έλαβαν χώρα στις 08.10.2023 στον Δήμο Αλμωπίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,παραδεκτώς φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο προς εκδίκαση κατά την εκουσία δικαιοδοσία, και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.

Από τα πρακτικά και τις σύγχρονες διακηρύξεις της Προέδρου Πρωτοδικών ΕΔΕΣΣΑΣμε τα αντίστοιχα αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως αυτών προκύπτει ότι τα πρακτικά των εκλογών της 08.10.2023 του παραπάνω δήμου μαζί με τους αντίστοιχους πίνακες των αποτελεσμάτων τοιχοκολλήθηκαν επί πέντε ημέρες, σύμφωνα με τις προμνησθείσες διατάξεις. Συντρέχει, επομένως, η νόμιμη περίπτωση, το Δικαστήριο να επικυρώσει το αποτέλεσμα των πιο πάνω εκλογών στον Δήμο αυτό και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων κάθε συνδυασμού με τους αναπληρωματικούς τους, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 22ας Οκτωβρίου 2021 (ΦΕΚ 6951/Β/30.12.2022) ο Δήμος Αλμωπίας αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες με πληθυσμό 24.969 και 25 έδρες, και ειδικότερα:

                Δημοτική Ενότητα Αριδαίας με πληθυσμό 18.864 και 19 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας με πληθυσμό 7.118 και 5 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Αλώρου με πληθυσμό 357 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Αψάλου με πληθυσμό 919 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Βορεινού με πληθυσμό 988 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Γαρεφείου με πληθυσμό 625 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Δωροθέας με πληθυσμό 483 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου με πληθυσμό 1.176 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Λυκοστόμου με πληθυσμό 336 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Μεγαπλατάνου με πληθυσμό 452 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Ξιφιανής με πληθυσμό 628 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Όρμης με πληθυσμό 532 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Πιπεριών με πληθυσμό 447 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Πολυκαρπίου με πληθυσμό 868 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Προμάχων με πληθυσμό 1.654 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Σαρακηνών με πληθυσμό 398 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Σωσάνδρας με πληθυσμό 1.008 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Τσάκων με πληθυσμό 875 και 3 έδρες

        Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου με πληθυσμό 6.105 και 6 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Κωνσταντίας με πληθυσμό 514 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Μηλέας με πληθυσμό 837 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Νερομύλων με πληθυσμό 139 και 1 έδρα

        Δημοτική Κοινότητα Νοτίας με πληθυσμό 295 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Περικλείας με πληθυσμό 370 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Φιλωτείας με πληθυσμό 421 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Φούστανης με πληθυσμό 333 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Χρυσής με πληθυσμό 256 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου με πληθυσμό 540 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Εξαπλατάνου με πληθυσμό 1.080 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Θεοδωρακείου με πληθυσμό 488 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Θηριοπέτρας με πληθυσμό 262 και 3 έδρες

        Δημοτική Κοινότητα Ίδας με πληθυσμό 570 και 3 έδρες


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 8ης Οκτωβρίου 2023

Γραμμένοι: 30.327, Ψηφίσαντες: 19.687, Άκυρα: 270, Λευκά: 87, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 357, 
Έγκυρα : 19.330
Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 8.755

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 6.793

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 3.782

Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 45,29% από τα 19.330 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Β' έλαβε ποσοστό 35,14% από τα 19.330 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε ποσοστό 19,57% από τα 19.330 έγκυρα ψηφοδέλτια

Κατά τα ανωτέρω και ειδικότερα οριζόμενα με δεδομένο ότι το δημοτικό συμβούλιο του ως άνω Δήμου αποτελείται από 25 μέλη,οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε δέκα πέντε (15) και της μειοψηφίας σε δέκα (10) (άρθρο 26 παρ. 2, 3 Ν 4804/2021).

Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησανη παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ'ακροατηρίου στην αρχήτης παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 31 παρ. 4 του Ν. 4804/2021).


Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» πλειοψήφησε με ποσοστό άνω του 43% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Η ψηφοφορία δεν επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή.
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» ως επιτυχών συνδυασμός με 8.755 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου δηλαδή 15 έδρες

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (10.575) δια του αριθμού των εδρών που δικαιούνται (10) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 10 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 961.

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 6.793 : 961 = 7 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 66 ψήφων.

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 3.782 : 961 = 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 899 ψήφων.

Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 10 έδρες. 

Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 7 έδρες (7 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (3 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια:

Ο Συνδυασμός Α' έλαβε:

       2531 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εξαπλατάνου και        6224 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αριδαίας.

Ο Συνδυασμός Β' έλαβε:

       1830 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εξαπλατάνου και 4963 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αριδαίας.

Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε:

       1613 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εξαπλατάνου και        2169 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αριδαίας.


Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Εξαπλατάνου.

Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αριδαίας.
Ο Συνδυασμός Γ' με 1613 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Εξαπλατάνου με εκλογικό μέτρο 1261 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 352.
Ο Συνδυασμός Γ' με 2169 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αριδαίας με εκλογικό μέτρο 1261 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 908.
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 908 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Αριδαίας.

Ο Συνδυασμός Β' με 1830 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Εξαπλατάνου με εκλογικό μέτρο 971 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 859
Ο Συνδυασμός Β' με 4963 ψήφους έλαβε 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αριδαίας με εκλογικό μέτρο971 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 108
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 859 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Εξαπλατάνου.
Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εξαπλατάνου

Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 11 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αριδαίας


Τελικά για τον Συνδυασμό Α' «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» η κατανομή των 15 εδρών έγινε ως εξής:

   Α': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εξαπλατάνου

   Α': έλαβε συνολικά 12 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αριδαίας


Τελικά για τον Συνδυασμό Β' «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» η κατανομή των 7 εδρών έγινε ως εξής:

   Β': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εξαπλατάνου

   Β': έλαβε συνολικά 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αριδαίας


Τελικά για τον Συνδυασμό Γ' «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» η κατανομή των 3 εδρών έγινε ως 
εξής:
   Γ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Εξαπλατάνου

   Γ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια ΑριδαίαςΑποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'  «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ»

Ο ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού.

Εκλογική Περιφέρεια Αριδαίας

1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ) του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε χίλιους διακόσιουςτρεις (1.203) σταυρούς προτίμησης
2. ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους  τριάντα εννέα (1.039) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους σαράντα πέντε (945) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εννιακόσιους σαράντα (940) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΗΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εννιακόσιους τριάντα τρεις (933) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε επτακόσιους πενήντα εννέα (759) σταυρούς προτίμησης
7. ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους σαράντα επτά (747) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε επτακόσιους τριάντα έξι (736) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΖΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα οκτώ (718) σταυρούς προτίμησης

10. ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα τέσσερις (694) σταυρούς προτίμησης
11. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα τρεις (693) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα εννέα (669) σταυρούς προτίμησης
13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα πέντε (655) σταυρούς προτίμησης
14. ΣΙΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα εννέα (639) σταυρούς προτίμησης
15. ΣΤΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΚΑΘΑΡΙ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα ένα (631) σταυρούς προτίμησης
16. ΜΑΓΓΙΡΗ ΜΠΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίμησης
17. ΔΗΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΟΥΡΙΣ) του ΤΡΑΪΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα έξι (586) σταυρούς προτίμησης
18. ΔΕΒΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα πέντε (585) σταυρούς προτίμησης
19. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΡΑΟΥΛ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα τέσσερεις (554) σταυρούς προτίμησης
20. ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εννέα (509) σταυρούς προτίμησης
21. ΜΗΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΡΑΒΟΥΣΗΣ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα τρεις (453) σταυρούς προτίμησης
22. ΔΕΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι (420) σταυρούς προτίμησης
23. ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε τετρακόσιους δέκα επτά (417) σταυρούς προτίμησης
24. ΜΕΛΙΣΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς προτίμησης
25. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε τετρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς προτίμησης
26. ΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα επτά (397) σταυρούς προτίμησης
27. ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα εννέα (379) σταυρούς προτίμησης
28. ΔΙΠΛΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους εξήντα τέσσερις (364) σταυρούς προτίμησης

29. ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΡΟΛ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης για την 29η θέση λόγω ισοψηφίας)
30. ΜΠΟΥΡΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίμησης
31. ΤΖΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα οκτώ (348) σταυρούς προτίμησης
32. ΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα δύο (332) σταυρούς προτίμησης
33. ΠΟΥΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα (330) σταυρούς προτίμησης

34. ΟΡΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι (316) σταυρούς προτίμησης(κατόπιν κλήρωσης για την 34η θέση λόγω ισοψηφίας)

35. ΡΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι (316) σταυρούς προτίμησης

36. ΤΕΜΙΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς προτίμησης
37. ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα (290) σταυρούς προτίμησης

38. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα εννέα (289) σταυρούς προτίμησης
39. ΚΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυρούς προτίμησης

40. ΚΑΡΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα εννέα (259) σταυρούς προτίμησης
41. ΣΤΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) σταυρούς προτίμησης
42. ΖΟΥΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης
43. ΚΑΛΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης

44. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΑΪΑ (ΣΑΣΑ) του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς προτίμησης
45. ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης

46. ΤΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης

47. ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
48. ΔΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Εξαπλατάνου.

1. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΤΖΗ) του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους έντεκα (811) σταυρούς προτίμησης.
2. ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ένα (701) σταυρούς προτίμησης.

3. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα εννέα (689) σταυρούς προτίμησης.
4. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους σαράντα οκτώ (648) σταυρούς προτίμησης.
5. ΚΙΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα (560) σταυρούς προτίμησης.

6. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα ένα (531) σταυρούς προτίμησης.
7. ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα δύο (482) σταυρούς προτίμησης.
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους σαράντα δύο (442) σταυρούς προτίμησης.

9. ΦΕΣΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους έξι (406) σταυρούς προτίμησης.
10. ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα εννέα (389) σταυρούς προτίμησης.
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΜΑΤΖΑΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα εννέα (339) σταυρούς προτίμησης.
12. ΤΣΕΜΠΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης.

13. ΖΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα έξι (266) σταυρούς προτίμησης.
14. ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης.
15. ΠΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης.Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'  «Αλμωπία Εδώ Ζούμε»
Εκλογική Περιφέρεια Αριδαίας

1. ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους διακόσιους δέκα τέσσερις (1.214) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΕΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν είκοσι τέσσερις (1.124) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ενενήντα τρεις (893) σταυρούς προτίμησης
5. ΝΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε οκτακόσιους σαράντα έξι (846) σταυρούς προτίμησης

6. ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα τρεις (753) σταυρούς προτίμησης

7. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους σαράντα τρεις (743) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε επτακόσιους έντεκα (711) σταυρούς προτίμησης

9. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους έντεκα (611) σταυρούς προτίμησης

10. ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξακόσιους οκτώ (608) σταυρούς προτίμησης(κατόπιν κλήρωσης για την 10η θέση λόγω ισοψηφίας)
11. ΟΥΤΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟΥΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους οκτώ (608) σταυρούς προτίμησης

12. ΛΥΣΙΤΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΠΕΡΟΝΑΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα έξι (596) σταυρούς προτίμησης
13. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα (590) σταυρούς προτίμησης
14. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα (550) σταυρούς προτίμησης
15. ΧΑΡΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα εννέα (519) σταυρούς προτίμησης
16. ΛΙΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα τέσσερις (494) σταυρούς προτίμησης
17. ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα οκτώ (438) σταυρούς προτίμησης
18. ΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι πέντε (425) σταυρούς προτίμησης
19. ΤΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι δύο (422) σταυρούς προτίμησης

20. ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα ένα (391) σταυρούς προτίμησης
21. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούς προτίμησης
22. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούς προτίμησης
23. ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα τέσσερις (384) σταυρούς προτίμησης
24. ΔΟΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝΤΑΡ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα δύο (352) σταυρούς προτίμησης
25. ΤΕΚΚΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα έξι (336) σταυρούς προτίμησης

26. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τέσσερις (334) σταυρούς προτίμησης
27. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης
28. ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΙΤΑ) του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούς προτίμησης
29. ΠΑΠΑΒΡΑΑΜ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης
30. ΘΕΟΔΩΡΟΥ   ΚΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ συζ. ΤΡΥΦΩΝΑ έλαβε διακόσιους ενενήντα έξι (296) σταυρούς προτίμησης
31. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούςπροτίμησης
32. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης για την 32η θέση λόγω ισοψηφίας)
33. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) σταυρούς προτίμησης
34. ΣΙΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυρούς προτίμησης
35. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίμησης
36. ΓΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι δύο (222) σταυρούς προτίμησης

37. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
38. ΜΟΥΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς προτίμησης

39. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ   ΔΗΜΗΣΙΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΙΚΤΩΡΑ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης(κατόπιν κλήρωσης για την 39η θέση λόγω ισοψηφίας)
40. ΚΑΡΑΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης
41. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης

42. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ   ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης(κατόπιν κλήρωσης για την 42η θέση λόγω ισοψηφίας)
43. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης

44. ΡΙΖΟΥ ΖΩΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

45. ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

46. ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
47. ΤΣΕΒΑΪΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης

48. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης


Εκλογική Περιφέρεια Εξαπλατάνου

1. ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε επτακόσιους ογδόντα έξι (786) σταυρούς προτίμησης

2. ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα επτά (487) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΥΣΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΑΝΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΤΟΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα πέντε (335) σταυρούς προτίμησης
5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι δύο (322) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) σταυρούς προτίμησης
7. ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ (248) σταυρούς προτίμησης
8. ΧΥΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΑΡΙΜΠΑΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
9. ΚΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυρούς προτίμησης

10. ΤΣΟΤΣΗ ΙΟΡΔΑΝΑ (ΔΑΝΑΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης
11. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
12. ΣΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης.Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'  «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Αριδαίας

1. ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΑΒΡΑΜΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα εννέα (539) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΥΡΟΥΔΗ έλαβε πεντακόσιους είκοσι τρεις (523) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους έντεκα (511) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΡΑΠΕΖΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα εννέα (469) σταυρούς προτίμησης
6. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε τετρακόσιους δέκα εννέα (419) σταυρούς προτίμησης

7. ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα πέντε (385) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα έξι (376) σταυρούς προτίμησης
9. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα (360) σταυρούς προτίμησης
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα τέσσερις (344) σταυρούς προτίμησης
11. ΝΑΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα έξι (336) σταυρούς προτίμησης

12. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα (331) σταυρούς προτίμησης
13. ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι δύο (322) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτίμησης

15. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης
16. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίμησης

18. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα έξι (236) σταυρούς προτίμησης
19. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) σταυρούς προτίμησης
20. ΑΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης
21. ΓΚΟΥΒΕΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης για την 21η θέση λόγω ισοψηφίας)
22. ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ) του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς προτίμησης
23. ΚΟΦΤΗΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης
24. ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
25. ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίμησης
26. ΧΟΡΟΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης
27. ΚΟΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα (159) σταυρούς προτίμησης
28. ΔΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
29. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης για την 29η θέση λόγω ισοψηφίας)
30. ΤΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης
31. ΚΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης
32. ΔΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
33. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
34. ΣΑΠΑΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης για την 34η θέση λόγω ισοψηφίας)
35. ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
36. ΓΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
37. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
38. ΒΑΚΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
39. ΣΙΔΕΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
40. ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
41. ΚΑΔΕΜΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
42. ΔΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
43. ΜΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
44. ΓΚΙΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Εξαπλατάνου

1. ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τέσσερις (484) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΩΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους επτά (407) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΙΒΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τρεις (373) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΑΡΙΧΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα τέσσερις (294) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης

7. ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΣΙΝΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης

9. ΑΒΡΑΜΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης

10. ΔΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

11. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης

12. ΣΦΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης

13. ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΗΝΑ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

14. ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΘΕΑΝΩ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Αλώρου

Γραμμένοι: 590, Ψηφίσαντες: 350, Άκυρα: 8, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 8, Έγκυρα : 342

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 163

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 131

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 48

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Αλώρου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (342) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 85 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 163 : 85 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 78 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 131 : 85 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 46 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 48 : 85 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 48 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αλώρου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΑΛΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΪΝΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΟΣΜΑ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΚΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης για την 7η θέση λόγω ισοψηφίας)
8. ΤΙΒΙΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
3. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
2. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΓΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας

Γραμμένοι: 4.695, Ψηφίσαντες: 3.058, Άκυρα: 37, Λευκά: 28, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 65, Έγκυρα : 2.993
Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 1.395

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 915

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 683

Με δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου δεν πλειοψήφησε στην Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%και ότι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη,οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε τρεις (3) και της μειοψηφίας σε δύο (2) (άρθρο 29 παρ. 1, 2 Ν 4804/2021)
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» ως επιτυχών συνδυασμός με 1.395 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δηλαδή 3 έδρες
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (1.598) δια του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου που δικαιούνται (2) συν ένα (1).
Θα γίνει κατανομή των 2 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 532
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 915 : 532 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 383 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 683 : 532 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 151 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα έξι (336) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα εννέα (319) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τρεις (233) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΠΡΙΝΙΔΟΥ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΛΙΑΣΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης
9. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
10. ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
11. ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
12. ΓΚΑΝΤΑΪΔΟΥ ΝΙΝΑ του ΓΚΙΒΙ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
13. ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους τέσσερις (304) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους επτά (207) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
4. ΕΥΤΑΞΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης
6. ΔΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
8. ΗΛΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΕΛΕ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
10. ΣΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΑΝΙΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΑΙΔΩΝΑ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΙΛΙΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΑΓΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΕΡΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΜΙΣΑΗΛ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΣΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης(κατόπιν κλήρωσης για την 8η θέση λόγω ισοψηφίας)
9. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου

Γραμμένοι: 865, Ψηφίσαντες: 508, Άκυρα: 10, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 10, Έγκυρα : 498

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 251

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 121

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 126

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (498) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 124 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 251 : 124 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 126 : 124 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 121 : 124 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 121 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΔΡΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης
3. ΟΣΙΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΩΛΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΙΟΥΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΟΥΜΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΑΞΑΡΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του ΒΙΣΑΡΙΩΝΑ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΟΥΔΕΝ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΣΩΤΗΡΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΔΑΣΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΗΛΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΟΝΚΗ ΜΙΤΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης για την 3η θέση λόγω ισοψηφίας)
4. ΣΑΚΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Αψάλου

Γραμμένοι: 1.602, Ψηφίσαντες: 881, Άκυρα: 15, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 15, Έγκυρα : 866
Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 427

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 367

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 72


Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Αψάλου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (866) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 216 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 427 : 216 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 211 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 367 : 216 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 151 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 72 : 216 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 72 ψήφων.
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες.

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων


Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αψάλου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΒΙΤΣΑΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΧΛΙΜΑΝΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΙΖΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης
4. ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΤΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
8. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282)σταυρούς προτίμησης
2. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Βορεινού

Γραμμένοι: 1.371, Ψηφίσαντες: 913, Άκυρα: 13, Λευκά: 4, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 17, Έγκυρα : 896
Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 551

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 206

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Βορεινού είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (757) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 189 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 551 : 189 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 173 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 206 : 189 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 17 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες.

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Βορεινού

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΛΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΙΝΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
8. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΜΠΑΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΑΠΑΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Γαρεφείου

Γραμμένοι: 671, Ψηφίσαντες: 529, Άκυρα: 3, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 6, Έγκυρα : 523


Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 197

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 202

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 124

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Γαρεφείου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (523) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 130 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 202 : 130 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 72 ψήφων
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 197 : 130 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 67 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 124 : 130 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 124 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Γαρεφείου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΡΕΠΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΖΩΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΕΛΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΕΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΙΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησηςΑποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΜΠΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΡΕΠΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΜΠΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης(κατόπιν κλήρωσης για την 7η θέση λόγω ισοψηφίας)
8. ΤΖΩΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Δωροθέας

Γραμμένοι: 747, Ψηφίσαντες: 465, Άκυρα: 6, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 9, Έγκυρα : 456

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 192

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 246

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (438) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 109 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 246 : 109 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 28 ψήφων
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 192 : 109 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 83 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΕΡΓΑΖΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΚΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
5. ΝΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
6. ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΝΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΡΙΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
5. ΖΙΜΠΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΕΓΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
7. ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Εξαπλατάνου

Γραμμένοι: 1.647, Ψηφίσαντες: 904, Άκυρα: 19, Λευκά: 6, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 25, Έγκυρα : 879
Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 406

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 181

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 292

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Εξαπλατάνου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (879) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 219 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 406 : 219 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 187 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 292 : 219 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 73 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 181 : 219 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 181 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Εξαπλατάνου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης
2. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΑΡΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
4. ΒΑΪΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΩΤΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ του ΜΗΝΑ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΚΟΡΟΣΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΛΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΟΪΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΗΤΣΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΣΑΠΟΡΤΗ ΧΡΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Θεοδωρακείου

Γραμμένοι: 818, Ψηφίσαντες: 575, Άκυρα: 3, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 3, Έγκυρα : 572

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 179

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 337

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Θεοδωρακείου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (516) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 129 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 337 : 129 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 79 ψήφων
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 179 : 129 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 50 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες


Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Θεοδωρακείου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΟΥΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΠΟΖΙΝΗ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΑΣΑΡΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΟΤΣΑ   ΣΗΜΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΙΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΛΒΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΟΡΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΠΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
3. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
4. ΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Θηριόπετρας

Γραμμένοι: 612, Ψηφίσαντες: 325, Άκυρα: 8, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 8, Έγκυρα : 317

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 144

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 154

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Θηριοπέτρας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (298) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 74 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 154 : 74 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 6 ψήφων
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 144 : 74 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 70 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Θηριοπέτρας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΡΛΑΚΟΓΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης και η εκλογή του παραπέμπεται σε κλήρωση από το Πρωτοδικείο (κατόπιν κλήρωσης για τη 2η θέση κατόπιν ισοψηφίας)
3. ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης και η εκλογή του παραπέμπεται σε κλήρωση από το Πρωτοδικείο
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΒΡΑΑΜ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Ίδας

Γραμμένοι: 701, Ψηφίσαντες: 521, Άκυρα: 8, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 8, Έγκυρα : 513

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 186

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 181

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 146

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Ίδας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (513) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 128 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 186 : 128 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 58 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 181 : 128 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 53 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 146 : 128 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 18 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες


Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ίδας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΓΑΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΟΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΟΡΕΝΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
5. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
6. ΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΟΡΟΞΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
8. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης για τη 2η θέση λόγω ισοψηφίας)
3. ΜΠΕΝΤΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ του ΚΟΣΜΑ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΙΣΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΒΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
2. ΟΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης(κατόπιν κλήρωσης για την 5η θέση λόγω ισοψηφίας)
6. ΓΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΟΖΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Κωνσταντίας

Γραμμένοι: 973, Ψηφίσαντες: 549, Άκυρα: 5, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 8, Έγκυρα : 541

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 129

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 171

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 241

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Κωνσταντίας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023).Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (541) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 135 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 241 : 135 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 106 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 171 : 135 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 36 ψήφων
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 129 : 135 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 129 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κωνσταντίας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'


1. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΝΤΑΡΑ ΞΑΝΘΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης(κατόπιν κλήρωσης για την 6η θέση λόγω ισοψηφίας)
7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΑΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης(κατόπιν κλήρωσης για την 3η θέση λόγω ισοψηφίας)
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
2. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
4. ΒΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΣΟΥΛΦΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΗ (ΑΓΑΠΗ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου

Γραμμένοι: 1.139, Ψηφίσαντες: 928, Άκυρα: 14, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 16, Έγκυρα : 
912
Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 353

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 385

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 174

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (912) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 228 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 385 : 228 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 157 ψήφων
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 353 : 228 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 125 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 174 : 228 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 174 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του χρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΑΔΡΑΜΑΝΗ ΘΕΑΝΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΗΜΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΛΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΑΝΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΑΜΣΟΥΡΗ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΕΡΚΙΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΩΜΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΤΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΡΥΨΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΔΡΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
5. ΖΕΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΟΥΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
7. ΝΟΥΣΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΓΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΣΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΗΜΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΛΕΣΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησηςΔημοτική Κοινότητα Λυκοστόμου

Γραμμένοι: 491, Ψηφίσαντες: 319, Άκυρα: 5, Λευκά: 4, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 9, Έγκυρα : 310

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 140

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 133

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 37

Μεδεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Λυκοστόμου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (310) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 77 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 140 : 77 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 63 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 133 : 77 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 56 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 37 : 77 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 37 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λυκοστόμου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (ΝΤΑΝΗ) του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΑΣΙΩΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης(κατόπιν κλήρωσης για την 3η θέση λόγω ισοψηφίας)
4. ΡΑΚΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΤΟΪΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
6. ΝΟΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΚΟΥΒΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
2. ΟΥΡΤΖΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Μεγαπλατάνου

Γραμμένοι: 679, Ψηφίσαντες: 427, Άκυρα: 3, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 4, Έγκυρα : 423

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 250

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 137

Μεδεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (387) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 96 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 250 : 96 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 58 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 137 : 96 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 41 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
3. ΖΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΡΤΑΛΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
7.ΑΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης(κατόπιν κλήρωσης για την 7η θέση λόγω ισοψηφίας)
8. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΙΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΒΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Μηλέας

Γραμμένοι: 1.275, Ψηφίσαντες: 805, Άκυρα: 7, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 10, Έγκυρα : 795
Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 435

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 231

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 129

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Μηλέας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (795) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 198 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 435 : 198 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 39 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 231 : 198 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 33 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 129 : 198 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 129 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής ΚοινότηταςΑποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μηλέας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΤΖΑΡΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΑΒΒΑ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
6. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΣΑΡΙΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΛΔΗΡΙΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΡΕΚΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΠΟΪΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΤΣΟΜΠΑΝΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΑΓΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Νοτίας

Γραμμένοι: 858, Ψηφίσαντες: 330, Άκυρα: 5, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 6, Έγκυρα : 324

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 154

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 21

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 149

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Νοτίας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (324) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 81 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 154 : 81 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 73 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 149 : 81 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 68 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 21 : 81 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 21 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Νοτίας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΤΣΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ έλαβε εκατόν τριάντα ένα (131) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΕΡΟΚ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΡΑΜΠΛΕΡΟΒΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΕΒΔΑΛΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΜΠΑΡΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Ξιφιανής

Γραμμένοι: 888, Ψηφίσαντες: 588, Άκυρα: 13, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 14, Έγκυρα : 574

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 326

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 199

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Ξιφιανής είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (525) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 131 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 326 : 131 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 64 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 199 : 131 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 68 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ξιφιανής

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΜΠΙΤΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) σταυρούς προτίμησης

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΗΛΙΑ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης

3. ΔΟΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

4. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΖΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

2. ΤΟΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

3. ΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΟΥΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Όρμης

Γραμμένοι: 617, Ψηφίσαντες: 497, Άκυρα: 4, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 5, Έγκυρα : 492

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 232

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 230

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Όρμης είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (462) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 115 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 232 : 115 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 230 : 115 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 0 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 4 έδρες

Επειδή με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκε μία παραπάνω έδρα, αυτή αφαιρείται από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.
Οπότε ο συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε τελικά, βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρα

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Όρμης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΓΚΟΥΜΑ ΑΓΑΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης

2. ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης


3. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

4. ΤΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΩΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΩΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΓΩΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης

2. ΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΙΝΤΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης

4. ΡΙΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΜΠΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΠΑΖΛΑΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΠΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Περικλείας

Γραμμένοι: 584, Ψηφίσαντες: 338, Άκυρα: 3, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 5, Έγκυρα : 333

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 164

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 107

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 62

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Περικλείας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (333) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 83 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 164 : 83 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 81 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 107 : 83 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 24 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 62 : 83 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 62 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Περικλείας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΦΕΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

2. ΠΟΠΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

3. ΧΟΤΖΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΠΑΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

5. ΝΙΚΟΛΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

6. ΞΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΖΜΕΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης

2. ΚΛΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΛΙΑ) του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΙΟΥΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης για την 1η θέση λόγω ισοψηφίας)
2.ΤΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

3. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΙΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΟΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Πιπεριών

Γραμμένοι: 615, Ψηφίσαντες: 412, Άκυρα: 8, Λευκά: 4, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 12, Έγκυρα : 400

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 276

Με δεδομένο ότι έχει ανακηρυχθεί μόνο ένας συνδυασμός για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πιπεριών,οι σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό.

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πιπεριών

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

4. ΤΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Πολυκαρπίου


Γραμμένοι: 1.174, Ψηφίσαντες: 770, Άκυρα: 10, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 11, Έγκυρα : 
759
Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 395

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 143

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 221

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Πολυκαρπίου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (759) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 189 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 395 : 189 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 17 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 221 : 189 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 32 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 143 : 189 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 143 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πολυκαρπίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΟΡΕΣΤΗ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

5. ΖΗΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΠΟΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

8. ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
3. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης

5. ΧΟΡΟΖΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

6. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

8. ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

3. ΘΕΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΟΙΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΟΥΡΑΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Προμάχων

Γραμμένοι: 1.777, Ψηφίσαντες: 1.407, Άκυρα: 24, Λευκά: 7, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 31, Έγκυρα : 
1.376
Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 359

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 765

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 252

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Προμάχων είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (1.376) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 344 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 765 : 344 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 77 ψήφων
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 359 : 344 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 15 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 252 : 344 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 252 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Προμάχων

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης

2. ΝΕΜΤΣΗ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα οκτώ (298) σταυρούς προτίμησης

3. ΟΡΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς 
προτίμησης
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα (170) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΤΑΣΙΩΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΣΜΕΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΣΙΠΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΕΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

2. ΣΕΛΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

3. ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης

4. ΦΑΦΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Σαρακηνών

Γραμμένοι: 479, Ψηφίσαντες: 376, Άκυρα: 3, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 5, Έγκυρα : 371

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 217

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 131

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 23

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Σαρακηνών είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (371) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 92 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 217 : 92 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 33 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 131 : 92 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 39 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 23 : 92 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 23 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σαρακηνών

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

3. ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

4. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΤΣΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΠΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΜΠΑΓΓΕΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

2. ΤΖΙΟΥΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΕΛΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΠΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΡΩΣΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

2. ΡΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Σωσάνδρας

Γραμμένοι: 1.206, Ψηφίσαντες: 883, Άκυρα: 13, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 15, Έγκυρα : 
868
Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 361

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 398

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Σωσάνδρας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (759) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 189 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 398 : 189 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 20 ψήφων
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 361 : 189 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 172 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σωσάνδρας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΕΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης

3. ΝΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

4. ΛΑΓΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΟΡΕΣΤΗ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

6. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης

2. ΡΑΚΙΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΖΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης

4. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΗΤΡΕΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

8. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Τσάκων

Γραμμένοι: 1.175, Ψηφίσαντες: 802, Άκυρα: 6, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 7, Έγκυρα : 795

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 390

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 294

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 111


Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Τσάκων είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (795) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 198 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 390 : 198 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 192 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 294 : 198 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 96 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 111 : 198 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 111 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Τσάκων

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης

2. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΝΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίμησης

3. ΣΑΡΑΚΙΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης

4. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΤΑΛ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΜΑΓΚΑΝ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

7. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

5. ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'


1. ΦΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης

2. ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

3. ΔΟΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

4. ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΕΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Φιλωτείας

Γραμμένοι: 568, Ψηφίσαντες: 393, Άκυρα: 5, Λευκά: 4, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 9, Έγκυρα : 384

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 211

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 90

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 83

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτείας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (384) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 96 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 211 : 96 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 19 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 90 : 96 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 90 ψήφων
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 83 : 96 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 83 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτείας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΜΗΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΗΝΤΣΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης

2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΗΣΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

4. ΔΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

5. ΔΟΛΑΠΤΣΗ ΔΟΜΝΑ του ΦΑΝΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

6. ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

7. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

8. ΚΙΛΑΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

2. ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

3. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

4. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

5. ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΣΗΦ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

2. ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Φούστανης

Γραμμένοι: 677, Ψηφίσαντες: 361, Άκυρα: 8, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 11, Έγκυρα : 350

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 92

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 119

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 139

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Φούστανης είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (350) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 87 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 139 : 87 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 52 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 119 : 87 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 32 ψήφων
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 92 : 87 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Φούστανης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης

2. ΚΑΠΟΥΣΙΔΟΥ (ΓΙΟΦΤΣΗ ) ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΑΡΑΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

5. ΛΑΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΣΙΜΟΣ του ΧΡΥΣΑΦΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

7. ΑΡΑΒΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΠΕΤΡΟΥΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης

2. ΜΟΥΤΑΦΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

3. ΧΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

4. ΣΑΝΑΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΙΑΠΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

2. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

4. ΛΑΛΕ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Χρυσής

Γραμμένοι: 538, Ψηφίσαντες: 316, Άκυρα: 4, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 5, Έγκυρα : 311

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 106

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 97

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 108

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Χρυσής είναι μέχρι 2000 κατοίκους,γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023). Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (311) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1). Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 77 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 108 : 77 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 31 ψήφων
Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 106 : 77 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 29 ψήφων
Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 97 : 77 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 20 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες

Γ' Συνδυασμός «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α' Συνδυασμός «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β' Συνδυασμός «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Χρυσής

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

1. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

2. ΚΟΛΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΣΟΡΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΟΤΣΗ ΑΓΑΠΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΧΙΜΗΔΗ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΟΡΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

3. ΞΕΝΙΔΗ ΔΙΑΝΑ του ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

1. ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

2. ΔΡΑΚΟΥΛΗ   ΤΣΙΝΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης


Δημοτική Κοινότητα Νερομύλων

Γραμμένοι: 295, Ψηφίσαντες: 157, Άκυρα: 0, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 0, Έγκυρα : 157

Έλαβαν:

Α') «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ» : 74

Β') «Αλμωπία Εδώ Ζούμε» : 20

Γ') «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» : 63


Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'  «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ»

1. ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

2. ΝΙΦΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'  «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ»


1. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησηςΑποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'  «Αλμωπία Εδώ Ζούμε»

1. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΑΚΟΥΛΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Επικυρώνει τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 και


ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ


Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'  «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ»

Ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού Α' ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εκλέγεται Δήμαρχος
Εκλογική Περιφέρεια Εξαπλατάνου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΤΖΗ) του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους έντεκα (811) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ένα (701) σταυρούς προτίμησης

3. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα εννέα (689) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

4. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους σαράντα οκτώ (648) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΙΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα (560) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα ένα (531) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα δύο (482) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους σαράντα δύο (442) σταυρούς προτίμησης

9. ΦΕΣΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους έξι (406) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα εννέα (389) σταυρούς προτίμησης
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΜΑΤΖΑΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα εννέα (339) σταυρούς προτίμησης
12. ΤΣΕΜΠΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης

13. ΖΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα έξι (266) σταυρούς προτίμησης
14. ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης
15. ΠΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Αριδαίας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ) του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε χίλιους διακόσιους τρεις (1.203) σταυρούς προτίμησης
2. ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους  τριάντα εννέα (1.039) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους σαράντα πέντε (945) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εννιακόσιους σαράντα (940) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΗΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εννιακόσιους τριάντα τρεις (933) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε επτακόσιους πενήντα εννέα (759) σταυρούς προτίμησης

7. ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους σαράντα επτά (747) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε επτακόσιους τριάντα έξι (736) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΖΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα οκτώ (718) σταυρούς προτίμησης

10. ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα τέσσερις (694) σταυρούς προτίμησης
11. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα τρεις (693) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα εννέα (669) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα πέντε (655) σταυρούς προτίμησης
14. ΣΙΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα εννέα (639) σταυρούς προτίμησης
15. ΣΤΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΚΑΘΑΡΙ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα ένα (631) σταυρούς προτίμησης
16. ΜΑΓΓΙΡΗ ΜΠΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίμησης
17. ΔΗΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΟΥΡΙΣ) του ΤΡΑΪΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα έξι (586) σταυρούς προτίμησης
18. ΔΕΒΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα πέντε (585) σταυρούς προτίμησης
19. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΡΑΟΥΛ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα τέσσερις (554) σταυρούς προτίμησης
20. ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εννέα (509) σταυρούς προτίμησης
21. ΜΗΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΡΑΒΟΥΣΗΣ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα τρεις (453) σταυρούς προτίμησης
22. ΔΕΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι (420) σταυρούς προτίμησης
23. ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε τετρακόσιους δέκα επτά (417) σταυρούς προτίμησης
24. ΜΕΛΙΣΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς προτίμησης

25. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε τετρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς προτίμησης
26. ΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα επτά (397) σταυρούς προτίμησης
27. ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα εννέα (379) σταυρούς προτίμησης
28. ΔΙΠΛΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους εξήντα τέσσερις (364) σταυρούς προτίμησης

29. ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΡΟΛ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίμησης
30. ΜΠΟΥΡΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίμησης
31. ΤΖΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα οκτώ (348) σταυρούς προτίμησης
32. ΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα δύο (332) σταυρούς προτίμησης

33. ΠΟΥΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα (330) σταυρούς προτίμησης

34. ΟΡΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι (316) σταυρούς προτίμησης
35. ΡΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι (316) σταυρούς προτίμησης

36. ΤΕΜΙΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς προτίμησης
37. ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα (290) σταυρούς προτίμησης

38. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα εννέα (289) σταυρούς προτίμησης
39. ΚΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυρούς προτίμησης

40. ΚΑΡΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα εννέα (259) σταυρούς προτίμησης
41. ΣΤΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) σταυρούς προτίμησης
42. ΖΟΥΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης
43. ΚΑΛΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης

44. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΑΪΑ (ΣΑΣΑ) του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς προτίμησης
45. ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης

46. ΤΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης

47. ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
48. ΔΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'  «Αλμωπία Εδώ Ζούμε»

Εκλογική Περιφέρεια Εξαπλατάνου


ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε επτακόσιους ογδόντα έξι (786) σταυρούς προτίμησης

2. ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα επτά (487) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΠΟΥΣΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΑΝΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΤΟΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα πέντε (335) σταυρούς προτίμησης
5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι δύο (322) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) σταυρούς προτίμησης
7. ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ (248) σταυρούς προτίμησης
8. ΧΥΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΑΡΙΜΠΑΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
9. ΚΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυρούς προτίμησης

10. ΤΣΟΤΣΗ ΙΟΡΔΑΝΑ (ΔΑΝΑΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης
11. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
12. ΣΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Αριδαίας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους διακόσιους δέκα τέσσερις (1.214) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΕΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν είκοσι τέσσερις (1.124) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ενενήντα τρεις (893) σταυρούς προτίμησης
5. ΝΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε οκτακόσιους σαράντα έξι (846) σταυρούς προτίμησης


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

6. ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα τρεις (753) σταυρούς προτίμησης

7. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους σαράντα τρεις (743) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε επτακόσιους έντεκα (711) σταυρούς προτίμησης
9. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους έντεκα (611) σταυρούς προτίμησης
10. ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξακόσιους οκτώ (608) σταυρούς προτίμησης

11. ΟΥΤΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟΥΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους οκτώ (608) σταυρούς προτίμησης

12. ΛΥΣΙΤΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΠΕΡΟΝΑΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα έξι (596) σταυρούς προτίμησης
13. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα (590) σταυρούς προτίμησης
14. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα (550) σταυρούς προτίμησης
15. ΧΑΡΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα εννέα (519) σταυρούς προτίμησης
16. ΛΙΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα τέσσερις (494) σταυρούς προτίμησης
17. ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα οκτώ (438) σταυρούς προτίμησης
18. ΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι πέντε (425) σταυρούς προτίμησης
19. ΤΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι δύο (422) σταυρούς προτίμησης

20. ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα ένα (391) σταυρούς προτίμησης
21. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούς προτίμησης
22. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούς προτίμησης
23. ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα τέσσερις (384) σταυρούς προτίμησης
24. ΔΟΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝΤΑΡ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα δύο (352) σταυρούς προτίμησης
25. ΤΕΚΚΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα έξι (336) σταυρούς προτίμησης
26. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τέσσερις (334) σταυρούς προτίμησης
27. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης
28. ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΙΤΑ) του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούς προτίμησης
29. ΠΑΠΑΒΡΑΑΜ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης
30. ΘΕΟΔΩΡΟΥ   ΚΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ συζ. ΤΡΥΦΩΝΑ έλαβε διακόσιους ενενήντα έξι (296) σταυρούς προτίμησης
31. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης
32.ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) σταυρούς προτίμησης
33. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) σταυρούς προτίμησης
34. ΣΙΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυρούς προτίμησης
35. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίμησης
36. ΓΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι δύο (222) σταυρούς προτίμησης

37. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
38. ΜΟΥΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς προτίμησης

39. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ   ΔΗΜΗΣΙΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΙΚΤΩΡΑ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης
40. ΚΑΡΑΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης
41. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης

42. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ   ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης
43. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης
44. ΡΙΖΟΥ ΖΩΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

45. ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

46. ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
47. ΤΣΕΒΑΪΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης

48. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'  «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ»
Εκλογική Περιφέρεια Εξαπλατάνου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τέσσερις (484) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΧΩΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους επτά (407) σταυρούς προτίμησης

3. ΝΙΒΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τρεις (373) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΑΡΙΧΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα τέσσερις (294) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης

7. ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΣΙΝΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης

9. ΑΒΡΑΜΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης

10. ΔΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

11. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης

12. ΣΦΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης

13. ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΗΝΑ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

14. ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΘΕΑΝΩ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης


Εκλογική Περιφέρεια Αριδαίας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΑΒΡΑΜΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα εννέα (539) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΥΡΟΥΔΗ έλαβε πεντακόσιους είκοσι τρεις (523) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους έντεκα (511) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΡΑΠΕΖΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ( ΜΑΚΗΣ ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα εννέα (469) σταυρούς προτίμησης
6. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε τετρακόσιους δέκα εννέα (419) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα πέντε (385) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα έξι (376) σταυρούς προτίμησης
9. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα (360) σταυρούς προτίμησης
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα τέσσερις (344) σταυρούς προτίμησης
11. ΝΑΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα έξι (336) σταυρούς προτίμησης

12. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα (331) σταυρούς προτίμησης
13. ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι δύο (322) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτίμησης

15. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης
16. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίμησης

18. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα έξι (236) σταυρούς προτίμησης
19. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) σταυρούς προτίμησης
20. ΑΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης

21. ΓΚΟΥΒΕΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς προτίμησης
22. ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ) του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς προτίμησης

23. ΚΟΦΤΗΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης

24. ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης

25. ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίμησης

26. ΧΟΡΟΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης
27. ΚΟΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα (159) σταυρούς προτίμησης

28. ΔΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης

29. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης
30. ΤΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης

31. ΚΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης

32. ΔΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

33. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης

34. ΣΑΠΑΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

35. ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

36. ΓΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

37. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

38. ΒΑΚΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

39. ΣΙΔΕΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
40. ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
41. ΚΑΔΕΜΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
42. ΔΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

43. ΜΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

44. ΓΚΙΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αλώρου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΒΑΛΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

4. ΑΪΝΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΟΣΜΑ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΚΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

7. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

8. ΤΙΒΙΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

3. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

2. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

3. ΑΓΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα έξι (336) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα εννέα (319) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τρεις (233) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

4. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΠΡΙΝΙΔΟΥ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης

7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΛΙΑΣΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης

9. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

10. ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης

11. ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης

12. ΓΚΑΝΤΑΪΔΟΥ ΝΙΝΑ του ΓΚΙΒΙ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

13. ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους τέσσερις (304) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους επτά (207) σταυρούς προτίμησης

3. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης

4. ΕΥΤΑΞΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης

6. ΔΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

7. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
8. ΗΛΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΕΛΕ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
10. ΣΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΑΝΙΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης
2.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΑΙΔΩΝΑ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΙΛΙΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης

5. ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΑΓΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

7. ΓΕΡΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΜΙΣΑΗΛ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

8. ΤΣΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

9. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΔΡΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΟΣΙΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΑΝΩΛΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΙΟΥΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης

8. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'


ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΣΤΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

3. ΔΟΥΜΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΑΞΑΡΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του ΒΙΣΑΡΙΩΝΑ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

6. ΓΟΥΔΕΝ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΣΩΤΗΡΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΔΑΣΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

2. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΗΛΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

3. ΔΟΝΚΗ ΜΙΤΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΑΚΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αψάλου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΒΙΤΣΑΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΧΛΙΜΑΝΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΙΖΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης
4. ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

6. ΣΤΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

8. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης


5. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

8. ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

3. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Βορεινού

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΛΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης

4. ΣΙΝΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

7. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

8. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΠΑΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΣΑΠΑΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Γαρεφείου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΣΤΡΕΠΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

4. ΤΖΩΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

5. ΣΕΛΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΠΕΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

3. ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΙΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΠΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

3. ΣΤΡΕΠΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης

4. ΑΜΠΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΖΩΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησηςΑποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΠΕΡΓΑΖΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΓΚΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

4. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

5. ΝΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

6. ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΝΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΤΡΙΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

3. ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης

5. ΖΙΜΠΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΕΓΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

7. ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Εξαπλατάνου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΔΑΡΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

4. ΒΑΪΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

4. ΦΩΤΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ του ΜΗΝΑ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΟΡΟΣΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΑΛΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

4. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης

3. ΛΟΪΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΗΤΣΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

5. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

7. ΠΑΣΑΠΟΡΤΗ ΧΡΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Θεοδωρακείου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ


1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΣΟΥΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΠΟΖΙΝΗ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΜΑΣΑΡΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΟΤΣΑ   ΣΗΜΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

6. ΣΙΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

7. ΑΛΒΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

8. ΣΟΡΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΚΟΠΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

3. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης

4. ΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Θηριοπέτρας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

2. ΠΑΡΛΑΚΟΓΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης 
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

5. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

6. ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

7. ΠΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

3. ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΒΡΑΑΜ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

4. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησηςΑποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ίδας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΓΑΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΣΤΟΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΟΡΕΝΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

4. ΓΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

5. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

6. ΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΟΡΟΞΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

8. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΕΝΤΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

4. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ του ΚΟΣΜΑ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΙΣΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΒΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΟΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

4. ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

5.. ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

6. ΓΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΠΟΖΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

8. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κωνσταντίας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ


1. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΝΤΑΡΑ ΞΑΝΘΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΑΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης 

5. ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

4. ΒΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΣΟΥΛΦΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

7. ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΗ (ΑΓΑΠΗ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΑΔΡΑΜΑΝΗ ΘΕΑΝΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΔΗΜΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

5. ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΛΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΑΝΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

7. ΣΑΜΣΟΥΡΗ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης

8. ΣΕΡΚΙΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΩΜΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΡΥΨΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης

4. ΑΔΡΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

5. ΖΕΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΟΥΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

7. ΝΟΥΣΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

8. ΚΑΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΓΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΠΑΣΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΩΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

5. ΔΗΜΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΛΕΣΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λυκοστόμου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΤΣΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (ΝΤΑΝΗ) του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΤΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΑΣΙΩΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
4. ΡΑΚΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης


5. ΣΤΟΪΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

6. ΝΟΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΚΟΥΒΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

2. ΟΥΡΤΖΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΖΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

4. ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΡΤΑΛΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΜΙΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΟΒΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μηλέας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΟΤΖΑΡΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΟΡΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΑΒΒΑ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

5. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

6. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης

7. ΤΣΑΡΙΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

8. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΚΑΛΔΗΡΙΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΟΡΕΚΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΟΪΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

6. ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΤΣΟΜΠΑΝΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

4. ΔΑΓΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Νοτίας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΣΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ έλαβε εκατόν τριάντα ένα (131) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

4. ΣΕΡΟΚ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

5. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΡΑΜΠΛΕΡΟΒΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

2. ΣΕΒΔΑΛΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

3. ΑΜΠΑΡΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ξιφιανής

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΠΙΤΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΗΛΙΑ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΔΟΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

4. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΖΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΤΟΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

3. ΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΟΥΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Όρμης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΓΚΟΥΜΑ ΑΓΑΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

4. ΤΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΩΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΩΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΓΩΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΙΝΤΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης

4. ΡΙΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΜΠΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΠΑΖΛΑΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΠΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Περικλείας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΦΕΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΠΟΠΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΧΟΤΖΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΠΑΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

5. ΝΙΚΟΛΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

6. ΞΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΖΜΕΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΚΛΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΛΙΑ) του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΙΟΥΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης 

3. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΙΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΟΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πιπεριών

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ


1. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

4. ΤΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πολυκαρπίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΟΡΕΣΤΗ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

5. ΖΗΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΠΟΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

8. ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
3. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης

5. ΧΟΡΟΖΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

6. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

8. ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

3. ΘΕΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΟΙΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΟΥΡΑΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Προμάχων

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΝΕΜΤΣΗ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα οκτώ (298) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΟΡΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα (170) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΑΣΙΩΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΑΣΜΕΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΣΙΠΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΕΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

2. ΣΕΛΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

3. ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης

4. ΦΑΦΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σαρακηνών

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

4. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης


5. ΠΑΤΣΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΠΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΠΑΓΓΕΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΤΖΙΟΥΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΕΛΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΠΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΡΩΣΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

2. ΡΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σωσάνδρας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΔΕΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΝΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

4. ΛΑΓΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΟΡΕΣΤΗ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

6. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΡΑΚΙΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΖΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης

4. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΗΤΡΕΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

8. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησηςΑποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Τσάκων

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΝΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΣΑΡΑΚΙΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης

4. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΤΑΛ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΜΑΓΚΑΝ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

7. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

5. ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΦΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης

2. ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

3. ΔΟΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

4. ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΕΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτείας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΗΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΗΝΤΣΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΜΗΣΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

4. ΔΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

5. ΔΟΛΑΠΤΣΗ ΔΟΜΝΑ του ΦΑΝΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

6. ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

7. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

8. ΚΙΛΑΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

3. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

4. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

5. ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΣΗΦ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

2. ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Φούστανης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΚΑΠΟΥΣΙΔΟΥ (ΓΙΟΦΤΣΗ ) ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΑΡΑΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

5. ΛΑΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΣΙΜΟΣ του ΧΡΥΣΑΦΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

7. ΑΡΑΒΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΠΕΤΡΟΥΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΜΟΥΤΑΦΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

3. ΧΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

4. ΣΑΝΑΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΙΑΠΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

4. ΛΑΛΕ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Χρυσής

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΚΟΛΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΣΟΡΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΟΤΣΗ ΑΓΑΠΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΧΙΜΗΔΗ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΤΣΟΡΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

3. ΞΕΝΙΔΗ ΔΙΑΝΑ του ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΔΡΑΚΟΥΛΗ   ΤΣΙΝΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης


Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Νερομύλων

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'  «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ»

1. ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΝΙΦΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ'  «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ»

1. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'  «Αλμωπία Εδώ Ζούμε»

1. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΑΚΟΥΛΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης


ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου ΕΔΕΣΣΑΣ από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ' αυτής.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του στην Έδεσσα την 17η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.