Τελευταία Νέα:

Δείτε τους εννιά Αντιδήμαχους και τις αρμοδιότητές τους στον Δήμο Αλμωπίας


Ορίστηκαν στις 2/1/2024 με απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας κ. Παρούτογλου οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου.

1.Την κ. Ολλανδέζου Όλγα καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και της µεταβιβάζει τις αρµοδιότητες Οικονοµικών θεµάτων, Προγραµµατισµού, Παιδείας & Εξυπηρέτησης Πολιτών, αναλυτικότερα:

- του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών (παρ. ∆ άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης, Λογιστηρίου και Αποθηκών, Προµηθειών υλικών/εξοπλισµού/υπηρεσιών, Εσόδων & ∆ηµοτικής Περιουσίας και Ταµείου,

- του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (παρ. Γ άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, Μελετών και Έρευνας, Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Προγραµµάτων, αποτελεσµατικότητας και απόδοσης, ποιότητας και οργάνωσης, στρατηγικής και µελετών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διαχείρισης συστηµάτων ΤΠΕ, διαχείρισης εξοπλισµού και γενικές αρµοδιότητες ΤΠΕ,

- την αρμοδιότητα θεμάτων Παιδείας αναφορικά µε την λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,

- της ∆ιεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ. και παρ. Α άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα παροχής διοικητικών πληροφοριών και την διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, στο οποίο υπάγεται και το Αποκεντρωµένο ΚΕΠ Εξαπλατάνου.

2. Τον κ. Θεοδωρίδη Αναστάσιο καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες Τεχνικών έργων, αναλυτικότερα:

- του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών (παρ. Ζ άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ. εκτός της αρµοδιότητας σε θέµατα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας περίπτ. 2 έως 4 παρ. Ζ 2) σε θέµατα Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων,

- του Τµήµατος ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών (παρ. Η άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα έκδοσης Αδειών ∆όµησης, Ελέγχου ∆όµησης, Πολεοδοµικών Εφαρµογών, τήρησης αρχείου Οικοδοµικών Αδειών και συναφών πράξεων, καθώς και διοικητικής υποστήριξης.

3. Τον κ. Χατζηδηµητριάδη Γεώργιο καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες ∆ιοικητικών θεµάτων, θεµάτων Υγείας και της Μαθητικής Εστίας, αναλυτικότερα:

- του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (παρ. Α1 άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, Μητρώου & διαδικασιών προσωπικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας,

- του Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών (παρ. Α.2 άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα ∆ηµοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,

- του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς (παρ. ΣΤ 2 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. ) σε θέµατα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας, 

- του Τµήµατος Μαθητικής Εστίας (παρ. ΣΤ 4 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα Αρµοδιοτήτων Προϊσταµένου, ∆ιοικητικής Υποστήριξης-∆ραστηριοτήτων, Οικονοµικής Στήριξης και Σίτισης, Μαγειρείου, Καθαριότητας και Φύλαξης.

4. Τον κ. Θεολόγου Ιωάννη καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων Καθηµερινότητας, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, αναλυτικότερα:

- του Τµήµατος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου (παρ. Θ άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ., εκτός της αρµοδιότητας διαχείρισης των κοιµητηρίων περίπτ. 8 έως 12 παρ. Θ1) σε θέµατα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, ∆ηµοτικών Σφαγείων, Πολιτικής Προστασίας, Εξοικονόµησης Ενέργειας, Σχεδιασµού και Εποπτείας της λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αποκοµιδής απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών, κίνησης – διαχείρισης – συντήρησης οχηµάτων, καθώς και θέµατα Γραφείου Πρασίνου.

5. Τον κ. Κωτσόπουλο ∆ηµήτριο καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων Αδειοδοτήσεων, Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας αναλυτικότερα:

- του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης (παρ. Ε 2 & Ε 3 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων, προστασίας του καταναλωτή, χορήγησης αδειών εµπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και τουρισµού, καθώς και χορήγηση-ανανέωση-ανάκληση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων (περίπτ. 9 της παρ. Ε 1 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.)

- του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα λειτουργίας της δηµοτικής αστυνοµίας, Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και αστυνόµευσης

- του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών (περίπτ. 2 έως 4 παρ. Ζ 2 άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ σε θέµατα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας.

6. Τον κ. Τσαρκνιά Πέτρο καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων Αθλητισµού, Πολιτισµού και Παιδείας αναλυτικότερα:

- του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς (παρ. ΣΤ 3 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. ) σε θέµατα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς.

- την αρµοδιότητα θεµάτων Παιδείας αναφορικά µε την λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

7. Τον κ. Καραµαριάς Αντώνιος καθ' ύλην Αντιδήµαρχο χωρίς αντιµισθία και του µμεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων των κοιµητηρίων του δήµου, καθώς και των θεµάτων που αφορούν τις κατά τόπον αρµοδιότητες που ασκούνται στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου, αναλυτικότερα:

- του Τµήµατος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου (περίπτ. 8 έως 12 παρ. Θ 1 άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ.) σε διαχείρισης Κοιµητηρίων

- των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών (περίπ.1 έως 10 άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη,

- καθώς και τις κατά τόπον αρµοδιότητες που ασκούνται στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου.

8. Τον κ. Μήντση Νικόλαο καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Ανάπτυξης, αναλυτικότερα:

- του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης (παρ. Ε 1 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. εκτός της αρµοδιότητας διαχείρισης των αδέσποτων ζώων περίπτ. 18 και της αρµοδιότητας χορήγησης, ανανέωσης , ανάκλησης ή µεταβίβασης αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων περίπτ. σε θέµατα της φυτικής παραγωγής και της κτηνοτροφικής παραγωγής καθώς και της άρδευσης.

9. Τον κ. Σαµαρά Θεόδωρο καθ' ύλην Αντιδήµαρχο χωρίς αντιµισθία και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων Κοινωνικής Απασχόλησης, Πρόνοιας και Εθελοντισµού αναλυτικότερα:

- του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς (παρ. ΣΤ 1 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα Σχεδιασµού/Συντονισµού/Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, Εποπτείας και Ελέγχων, εφαρµογής Κοινωνικών Πολιτικών, εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας, Απασχόλησης, Πολιτικών Ισότητας των φύλων, καθώς και το εθελοντισµού γενικότερα.

- του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης (περίπτ. 18 παρ. Ε 1 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα µέριµνας για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων, κ.λ.π.).

-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.