Τελευταία Νέα:

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου ΈδεσσαςΜε απόφασή του ο Δήμαρχος Έδεσσας Γιάννης Τσεπκεντζής:
Α. Ορίζει τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Έδεσσας, με θητεία από 05-01-2024 μέχρι 31-12-2025 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

1) Τον Ευάγγελο Θωμά του Δημητρίου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας.

2) Τον Αλκιβιάδη Νουσηκύρου του Γεωργίου, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών.
3) Την Δήμητρα Καραμάνη του Μιχαήλ, ως έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Επιχειρηματικότητας.
4) Την Ελένη Λαζάρου του Στράτου, ως έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Ισότητας των Φύλων.
5) Τον Θεόδωρο Αποστόλου του Νικολάου, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδικής Μέριμνας, Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας.


6) Τον Ευάγγελο Τρυψιάνη του Ιωάννη, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού.


7) Την Μελπομένη Μπόγια του Γεωργίου, ως έμμισθη κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας και ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Υπαίθριου Εμπορίου.
8) Τον Ιωάννη Τσακίρη του Νικολάου, ως άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κλιματικής Αλλαγής.
9) Την Ελένη Καραπατσούδη του Στέφανου, ως άμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Υγείας.


Β. Τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:1. Στον Ευάγγελο Θωμά του Δημητρίου, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας, μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:
Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων κατασκευής, τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης, τη νόμιμη λειτουργία και αδειοδότηση, τη δημόσια διαβούλευση για τα έργα αρμοδιότητας του, και ειδικότερα σε σχέση με:


α) Το δημόσιο χώρο, όπως πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους, παιδικές χαρές, ανάπλαση ρεμάτων.


β) Το οδικό δίκτυο (δρόμους, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους), το δημοτικό αγροτικό δίκτυο, τον αστικό εξοπλισμό και τον ηλεκτροφωτισμό των κοινοχρήστων χώρων.
γ) Τα δημοτικά κτίρια και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις, ιδιόκτητα ή μισθωμένα.
δ) Τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα.
ε) Την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας.
στ) Την αστική ανθεκτικότητα, την αντιπλημμυρική προστασία και την ενίσχυση των υποδομών του Δήμου.
ζ) Τις κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων και ετοιμόρροπων κτισμάτων.


η) Την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού για την εκτέλεση εργασιών δι’ αυτεπιστασίας.
θ) Την συντήρηση και αποκατάσταση φθορών όλων των τεχνικών υποδομών του Δήμου (οδικά και αγροτικά δίκτυα, πλατείες, παιδικές χαρές κ.λπ.).
ι) Την επίβλεψη και εποπτεία των τεχνικών συνεργείων και την διάθεση του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
ια) Την συντήρηση και τη διαχείριση του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και του μηχανολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα: Την κίνηση και τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Τη διαχείριση των αυτοκινητιστικών υποθέσεων από οχήματα ή μηχανήματα του Δήμου.
ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων με αντικείμενο την εκπόνηση πολεοδομικών και τοπογραφικών μελετών, την εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων, την έκδοση αδειών δόμησης, τον έλεγχο δόμησης και την επιβολή κυρώσεων, τη διασφάλιση των δημοτικών ακινήτων, τη δημόσια διαβούλευση για τα θέματα αρμοδιότητας του, και ειδικότερα σε σχέση με:
α) Τον Αστικό Σχεδιασμό, τη μελέτη και αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Έδεσσας, της σύνταξης και αναθεώρησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, τις τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου, την εξασφάλιση των αναγκαίων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
β) Την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, την εκπόνηση πράξεων εφαρμογής και πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, τις απαλλοτριώσεις, τις άρσεις απαλλοτρίωσης, τη διάνοιξη του οδικού δικτύου.
ΙΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
2. Στον Αλκιβιάδη Νουσηκύρου του Γεωργίου, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών, μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:
Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
α) Την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου.
β) Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, τακτικών και εκτάκτων επιχορηγήσεων κλπ.) και εξόδων του Δήμου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παροχής έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και γενικά της οργάνωσης και παρακολούθησης των εσόδων και δαπανών του Δήμου.
γ) Τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον η συνεργασία με αυτούς δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλον/ην Αντιδήμαρχο.
δ) Την εποπτεία της διαχείρισης των Αποθηκών, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή.
ε) Την εισήγηση για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών και χορηγιών υπέρ του Δήμου.
στ) Την εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης.
ζ) Τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
η) Τη διαχείριση, διαφύλαξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου (εκμισθώσεις, παραχωρήσεις, ασφάλιση, εκποίηση κ.λπ.).
θ) Τις πάσης φύσεως μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
ι) Της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δήμου (φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών, κ.λπ.) και την επιβολή σχετικών προστίμων
ια) Της έκδοσης και συνυπογραφής των χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων είσπραξης και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
ιβ) Της εποπτείας των προμηθειών που εκτελούνται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.
ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
α) Την διοικητική λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου καθώς και της εξυπηρέτησης του Πολίτη από τις υπηρεσίες του Δήμου.
β) Την εποπτεία των διαδικασιών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου και συγκεκριμένα τη διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού για τη νόμιμη και χρηστή άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, καθώς και την τήρηση όλων των σχετικών διαδικασιών ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων.
γ) Την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν στη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, του σχεδιασμού και του συντονισμού εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και της παροχής γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.
ΙΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τη βέλτιστη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), την ταχεία εξυπηρέτηση του πολίτη και τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
3. Στην Δήμητρα Καραμάνη του Μιχαήλ, ως έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Επιχειρηματικότητας μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:
Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
α) Την καθαριότητα και ανακύκλωση και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα: Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης, επίβλεψης μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, οργάνωσης, παρακολούθησης της Διαχείρισης του Υγροτόπου Άγρα – Βρυττών – Νησίου.
β) Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και δικύκλων από κοινόχρηστους χώρους.
γ) Την εποπτεία όλων των εργοταξιακών χώρων, αμαξοστασίων, συνεργείων και εγκαταστάσεων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του πράσινου σημείου.
δ) Τη λήψη μέτρων και επιβολή κυρώσεων για την περιβαλλοντική προστασία και την αποτροπή παράνομων αποθέσεων απορριμμάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους σε αστικές και μη περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Έδεσσας.
στ) Την περιβαλλοντική διαχείριση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν το Πράσινο και των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα:
Λειτουργίας της αρμόδιας για το αντικείμενο αυτό Υπηρεσίας του Δήμου, συντήρησης του πρασίνου (εντός πόλεων) σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου, επίβλεψης μελετών και έργων πρασίνου και διαχείρισης των κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας.
ΙΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
α) Τη ρύθμιση και έκδοση πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινόχρηστων χώρων, περιπτέρων, υπαίθριων διαφημίσεων, εκθέσεων κ.λπ.) αρμοδιότητας του Δήμου.
β) Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος τους.
γ) Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την ίδρυση και τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, αρμοδιότητας του Δήμου Έδεσσας.
δ) Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (όπως Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου κ.α.).
ε) Τη διατύπωση προτάσεων για τη θέσπιση όρων και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία των στεγασμένων εμπορικών χρήσεων, σε συνεργασία με συναρμόδιους Αντιδημάρχους (όπως ωράριο τροφοδοσίας, κανονισμός χρήσης θέσεων φορτοεκφόρτωσης, κανονισμός λειτουργίας υπεραγορών, αποκομιδή απορριμμάτων, ανακύκλωση συσκευασιών κ.λπ.)
στ) Έκδοσης των πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση (άδειες τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, άδειες υπαίθριας διαφήμισης κ.λπ.) και κάθε άλλο συναφές με τα παραπάνω θέματα.
4. Στην Ελένη Λαζάρου του Στράτου, ως έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Ισότητας των Φύλων, μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:
Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον Πολιτισμό και συγκεκριμένα:
α) Τις καλές τέχνες κάθε μορφής και είδους, τον πολιτισμό, τα γράμματα, τη μουσική και την ιστορία.
β) Τη μελέτη και εφαρμογή πολιτικών για ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών αγαθών και σύγχρονων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
γ) Την έρευνα, τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την διοργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων.
δ) Τον ετήσιο σχεδιασμό και διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συνεδρίων και συναφών δραστηριοτήτων του Δήμου Έδεσσας, που προωθούν την τέχνη και πολιτιστικών θεσμών.
ε) Την προστασία και ανάδειξη μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων του Δήμου Έδεσσας, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και του Υπουργείου Πολιτισμού.
στ) Τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων έργων τέχνης και άλλων πολιτιστικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών διαγωνισμών, την ανάθεση σε καλλιτέχνες ή καλλιτεχνικές/θεατρικές ομάδες της δημιουργίας πρωτότυπων καλλιτεχνικών προγραμμάτων και έργων, τη συμμετοχή του Δήμου σε παρόμοιες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και το σχεδιασμό και διοργάνωση δράσεων των Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων και Συνόλων.
ζ) Τη διαχείριση και νόμιμη λειτουργία των εκθεσιακών χώρων που θα παραχωρηθούν ή θα ανήκουν στο Δήμο Έδεσσας ή θα δημιουργηθούν απ’ αυτόν.
Την υποστήριξη ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών ομάδων ή εργαστηρίων της πόλης, τη φιλοξενία τους σε διαθέσιμους χώρους του Δήμου και την ανάδειξη του έργου τους.
η) Την δημιουργία και ίδρυση πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, βιβλιοθηκών, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.
θ) Της προστασίας μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. Της επισκευής, συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.
ι) Της προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
ια) Της προώθησης της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
ιβ) Της μελέτης και εισήγησης για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών,συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον Τουρισμό και συγκεκριμένα:
α) Τη συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας σε συλλογικές δράσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού του Δήμου Έδεσσας.
β) Τη συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης.
γ) Την τουριστική και πολιτιστική προβολή του Δήμου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κ.λπ.).
δ) Τη συνεργασία με φορείς για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
ε) Την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής.
στ) Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της γαστρονομίας του Δήμου.
ζ) Την τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.).
η) Τον σχεδιασμό και εισήγηση προγραμμάτων και δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής και της μέριμνας για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
θ) Την μέριμνα για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης - πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
ΙII. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των φύλων, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα:
α) Τη διασφάλιση της ισότητας και της ίσης νομικής και πραγματικής μεταχείρισης των γυναικών σε όλους τους τομείς και την προστασία αυτών από κάθε μορφή βίας και εκμετάλλευσης εντός και εκτός οικογένειας.
β) Την δημιουργία και εποπτεία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας.
5. Στον Θεόδωρο Αποστόλου του Νικολάου, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδικής Μέριμνας, Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:
Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΥΖΗΝ» στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του, όπως ίσχυαν έως την κατάργησή του δυνάμει του άρθρου 27 του Ν.5056/2023.
ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
α) Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας με ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και την εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
β) Την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου, για τη στήριξη των εργαζομένων ή ανέργων γονέων μετά το σχολικό ωράριο με δημιουργική απασχόληση και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και επίσης με την παρούσα ο παραπάνω Αντιδήμαρχος ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου απέναντι στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και γενικά σε οποιαδήποτε Διαχειριστική Αρχή για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία μετέχουν τα Κ.Δ.Α.Π. και το Κέντρο Κοινότητας Έδεσσας.
γ) Την άσκηση εποπτείας καθώς και την έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών των φιλανθρωπικών σωματείων, ιδρυμάτων και ενώσεων, την έκδοση των αδειών για τη διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
δ) Την άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί).
ε) Την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής, ιατρικής στήριξης και οικογενειακής μέριμνας με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων (παιδιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών).
στ) Την μέριμνα για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων, εποπτεία και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών).
ΙΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
α) Τις ενέργειες του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με σκοπό την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας προς τους ηλικιωμένους, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
β) Την παροχή προγραμμάτων σωματικής άσκησης, ψυχαγωγίας και ιατρικής πρόληψης και τη Δια Βίου Μάθηση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, σε άτομα Τρίτης Ηλικίας.
γ) Την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
ΙV. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική, την Αλληλεγγύη και την Πρόνοια και συγκεκριμένα:
α) Τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων κοινωνικής πολιτικής, αλληλεγγύης και πρόνοιας του Δήμου, για την εξασφάλιση και ανάπτυξη δομών, υποδομών και συνείδησης κοινωνικής αλληλεγγύης, πρόνοιας κοινωνικής ειρήνης, ασφάλειας και συνοχής.
β) Την υποστήριξη, προστασία και φροντίδα ευπαθών ομάδων πληθυσμού και ατόμων που έχουν ανάγκη αρωγής και δημόσιων κοινωνικών αγαθών, για την άμβλυνση κοινωνικών και οικονομικών διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ περιοχών και ατόμων ή ομάδων ατόμων.
γ) Τον σχεδιασμό, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχής σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, προσφύγων και ατόμων σε διαδικασία απεξάρτησης, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
δ) Τον σχεδιασμό και μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή 13 του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων και Ομάδων Πρόληψης Παραβατικότητας.
ε) Την μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.
στ) Το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων πρόνοιας, προστασίας, υποστήριξης, στέγασης και φροντίδας για τα βρέφη και τα ανήλικα παιδιά, τους άστεγους, τους μακροχρόνια άνεργους, τους οικονομικά αδύναμους, τους ηλικιωμένους, τους μειονεκτούντες κάθε είδους και περίπτωσης, τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), τις μειονότητες, τους ασθενείς που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, τα άτομα που γίνονται θύματα οικονομικής ή άλλης μορφής εκμετάλλευσης και κάθε μορφή βίας,
τα εξαρτημένα άτομα, καθώς και τα άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης και επανένταξης.
ζ) Την παροχή υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως με τη δημιουργία και την στήριξη κέντρων και δομών υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, δομών υποστηριζόμενης αυτόνομης διαβίωσης και κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων κ.λπ.
η) Τη μέριμνα για στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύναμων δημοτών, με παραχώρηση δημοτικών καταλυμάτων ή με παροχή χρηματικών βοηθημάτων ή ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.
6. Στον Ευάγγελο Τρυψιάνη του Ιωάννη, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού, μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:
Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
1. Την Παιδεία και συγκεκριμένα:
α) Την εποπτεία, τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Παιδεία και τη Δια Βίου Μάθηση:
β) Την ύπαρξη, επάρκεια, καταλληλόλητα και προστασία της σχολικής στέγης και των σχολικών κτιρίων, καθώς και την καθαριότητα και φύλαξή τους.
γ) Τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για τους μαθητές και τους διδάσκοντες.
δ) Την εποπτεία συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
ε) Την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και τη συνεργασία μ' αυτές κατά τις διατάξεις του νόμου.
στ) Την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου, για την παροχή δωρεάν υποστηρικτικής διδασκαλίας σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.
2. Τον Αθλητισμό και συγκεκριμένα:
α) Τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους .
β) Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού.
γ) Τη δημιουργία, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών γυμναστηρίων και κολυμβητηρίων, των δημοτικών αθλητικών κέντρων και των υπαίθριων χώρων άθλησης.
δ) Τη συνεργασία του Δήμου με αθλητικούς φορείς και αθλητικές ομάδες της πόλης.
ε) Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Τη Νεολαία και συγκεκριμένα:
α) Το σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, που απευθύνονται ή αφορούν στη νεολαία (ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, περιβάλλον, κοινωνικός αποκλεισμός κ.α.)
β) Την ενημέρωση των νέων της πόλης για τα δικαιώματά τους και για τις ευκαιρίες επαγγελματικής και κοινωνικής τους εξέλιξης .
γ) Τη διασύνδεση και συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας με βασικό στόχο την άμβλυνση και επίλυση των προβλημάτων των νέων.
δ) Τη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Έδεσσας.
4. Τον Εθελοντισμό και συγκεκριμένα:
α) Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας με την ενθάρρυνση και υποστήριξη εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, ομάδων ενεργών πολιτών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου του Δήμου σε σχέση με τον Αθλητισμό και τη Νεολαία.
β) Την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της δωρεάς οργάνων και μυελού των οστών και άλλων πρωτοβουλιών φιλανθρωπίας και προσφοράς.
γ) Τη συνεργασία με ανθρωπιστικές οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες.
ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τη φροντίδα των αδέσποτων
ζώων.
7. Στην Μελπομένη Μπόγια του Ιωάννη, ως έμμισθη κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας, μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:
Ι. Στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας και του ελέγχου του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της παραπάνω Δ.Ε.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ζ) Την λειτουργία και εποπτεία όλων των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας.
ΙΙ. Στην ίδια, ως καθ' ύλην Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες της καθοδήγησης, της εποπτείας και του συντονισμού των δράσεων και ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου που αφορούν:
α) Τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των λαϊκών αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και κάθε άλλης εμπορικής ή μη δραστηριότητας σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας, την έκδοση των σχετικών αδειών και των συναφών με αυτές πράξεων.
β) Την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων και λοιπών κυρώσεων σε σχέση με τα ανωτέρω.
8. Στον Ιωάννη Τσακίρη του Νικολάου, ως άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κλιματικής Αλλαγής, μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:
Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα:
α) Πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας) και υποστήριξης και ενίσχυσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
β) Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
γ) Προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, συντήρησης των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
δ) Παρακολούθησης της διαδικασίας ταυτοποίησης του κερασιού, ροδάκινου, νεκταρινιού και μήλου ως Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης.
ε) Την εποπτεία και συντονισμό όλων των δράσεων και αρμοδιοτήτων του τομέα η) «Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία – Αλιεία» του άρθρου 75 του Ν.3463/2006.
στ) Σεμιναρίων επιμόρφωσης αγροτών, ημερίδων, διημερίδων, κ.λπ., με αντικείμενο την φυτική και ζωική παραγωγή και γενικά την γεωργική δραστηριότητα.
ζ) Την οργάνωση και λειτουργία αγοράς βιολογικών προϊόντων και καθιέρωσης ετήσιας έκθεσης αυτών, δημιουργίας και λειτουργίας του δημοτικού λαχανόκηπου.
ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
α) Τον προγραμματισμό και οργάνωση, μελετών, αναπτυξιακών προγραμμάτων, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.
β) Την εκπόνηση, σύνταξη και επικαιροποίηση του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Έδεσσας και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης.
γ) Την απορρόφηση εργατικού δυναμικού με την υλοποίηση δωρεάν συμβουλευτικών δράσεων προς ανέργους για υποστήριξη και ενθάρρυνσή τους στην εξεύρεση απασχόλησης.
δ) Την απορρόφηση εργατικού δυναμικού με τη δημιουργία δημοτικών γραφείων ενημέρωσης για την απασχόληση με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
ΙΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τις δράσεις προληπτικού σχεδιασμού για την Κλιματική Προστασία και την Κλιματική Αλλαγή.

9. Στην Ελένη Καραπατσούδη του Στέφανου, ως άμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Υγείας, μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:
Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
α) Την υλοποίηση και εποπτεία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
β) Του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), με σκοπό την παροχή ιατρικής και κοινωνικής προστασίας προς τους ηλικιωμένους, καθώς και του Κ.Ε.Π. Υγείας και επίσης με την παρούσα η παραπάνω Αντιδήμαρχος ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου απέναντι σε οποιαδήποτε Διαχειριστική Αρχή για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία μετέχουν το Κ.Η.Φ.Η. και το Κ.Ε.Π. Υγείας.
γ) Τα θέματα υγείας, επιδημιολογίας και τα προγράμματα εμβολιασμών.
δ) Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
ε) Την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου.
στ) Την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων υγείας, υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, δράσεων εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης στα θέματα υγείας.


Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν:
1) Να εποπτεύουν την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στα οποία έχει υπαχθεί ο Δήμος, και το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
2) Να ασκούν πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους και να προωθούν πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες μέσω της Γενικής Γραμματέα του Δήμου και της Γενικής Διεύθυνσης.
Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Ε. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε με απόφαση Δημάρχου
ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος Μελπομένη Μπόγια του Γεωργίου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Ζ. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων εναλλακτικά με το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.
Η. Οι άμισθοι Αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.