Τελευταία Νέα:

Τι πρέπει να κάνεις αν θεωρείς ότι "έφαγες" άδικα τα 150 ευρώ πρόστιμο


Εδώ και πολλές ημέρες ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας . Για να μετακινηθεί ο πολίτης πρέπει να συμπληρώσει έντυπα μετακίνησης δικαιολογώντας την έξοδό του. Όταν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα και νόμιμα έγγραφα που να δικαιολογούν την έξοδο - μετακίνηση υπάρχει πρόστιμο 150 ευρώ.
Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που το πρόστιμο λίγο πολύ είναι άδικο, όπως αναφέρθηκε (ράδιο Θεσσαλονίκη) σε γυναίκα που βγήκε για τζόκινγκ έχοντας μαζί της το έγγραφο που το δικαιολογούσε , αλλά το έγγραφο ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο) το είχε σε φωτοτυπία.

Έτσι λοιπόν αν κάποιος θεωρεί ότι το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί είναι άδικο έχει το δικαίωμα βάση νόμου να κάνει ένσταση.
Πως μπορεί κάποιος να υποβάλλει ένσταση;

Καταρχήν δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι πολίτες από την στιγμή που επιβλήθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας ύψους 150 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ (κώδικα οδικής κυκλοφορίας) σε άτομα που παραβιάζουν τις διατάξεις και με βάση αυτό έχει και το δικαίωμα να κάνει ένσταση η οποία είναι η ίδια όπως σε όλες τις περιπτώσεις παραβίασης του Κ.Ο.Κ

Εντός προθεσμίας τριών ημερών, λοιπόν που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή (πρόστιμο) , στην οποία ανήκει το όργανο, ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί στην αρχή όπου βεβαιώθηκε το πρόστιμο όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του.

Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα Αστυνομικά τμήματα, έχει δοθεί η δυνατότητα από το υπουργείο οι ενστάσεις των πολιτών να υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , είτα μέσω φαξ.

Άρθρo 104
Eπιβoλή πρoστίμων από αστυνoμικά όργανα
 
1. Στον καταλαμβανόμενο επ’ αυτοφώρω, να διαπράττει παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνεται από το αρμόδιο
κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για καθεμία από αυτές. Σε περιπτώσεις συγκρότησης μικτών συνεργείων για τη διαπίστωση συγκεκριμένων παραβάσεων, την ποινή του προστίμου επιβάλλει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.
2. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία
ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του.
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από της βεβαιώσεως της παραβάσεως, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του
Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο ακέραιο. Η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.
3. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο δικαιούχο Ο.Τ.Α., χωρίς έκπτωση, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την βεβαίωσή του.
4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η παράβαση διαπιστώνεται με τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα. Τα τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα, με τα οποία διενεργείται η διαπίστωση παραβάσεων, στους χώρους όπου διεξάγεται η δημόσια κυκλοφορία, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον
εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποίηση προς το κοινό με σταθερές ή κινητές πινακίδες για την ύπαρξη και λειτουργία τους. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται ο τρόπος της τοποθέτησής τους, οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών των μέσων, η λειτουργία τους για τη διαπίστωση των παραβάσεων, τα σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται από αυτά και τη βεβαίωση των παραβάσεων, τα σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στη χρήση τους για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων όσων υπόκεινται στη δράση τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με την επίδοση της σχετικής βεβαίωσης της παράβασης.
5. Τα πρόστιμα από τις διοικητικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., που δεν καταβλήθηκαν εντός της αναφερόμενης προθεσμίας των δύο (2) μηνών, βεβαιώ-
νονται υποχρεωτικά, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, από τον οικείο Ο.Τ.Α., στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη. Η βεβαίωση των προστίμων αυτών γίνεται με τη σύνταξη και αποστολή χρηματικών καταλόγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του π.δ. 16/1989 όπως ισχύει, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα δε εισπραττόμενα ποσά, μετά την αφαίρεση των δαπανών είσπραξης, αποδίδονται κατά τετράμηνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο τα διανέμει στους Ο.Τ.Α. με βάση συντελεστές κατανομής, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία βεβαιώσεως και επιβολής των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία και οι δαπάνες της είσπραξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
6. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων επιβάλλεται συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο που προβλέπεται για τη βαρύτερη παράβαση και, το οποίο επαυξάνεται κατά το ήμισυ των προστίμων, τα οποία προβλέπονται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις, κατά τον
υπολογισμό που προβλέπεται παραπάνω.
7. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί επιβάλλει νέο πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναπροσαρμόζονται τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται για παραβάσεις του παρόντος Κώδικα.


-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.