Τελευταία Νέα:

Τι αλλάζει στην Φούστανη με την "καραντίνα" και ποια τα πρόστιμα όταν κάποιος δεν συμμορφωθεί


Η δημόσια υγεία αποτελεί στη χώρα μας υψίστης σημασίας έννομο αγαθό προστατευόμενο τόσο από τον συνταγματικό (άρθρο 5 παρ. 5 Συντ) όσο και από τον ποινικό νομοθέτη (άρθρο 285 ΠΚ). Ωστόσο, παρόλο που ο συνταγματικός νομοθέτης στην παρ. 4 του άρθρου 5 ορίζει, ότι κατ΄ αρχήν απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ΄ αυτήν, κατ΄ εξαίρεση, τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν, μεταξύ άλλων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει. Εξάλλου στην ερμηνευτική δήλωση που έχει τεθεί στο άρθρο 5 του Συντάγματος, αναφορικά με την προεκτεθείσα απαγόρευση λήψης ατομικών διοικητικών μέτρων δεν περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.

Η Πολιτεία με σκοπό τη λήψη μέτρων για τη θωράκιση της χώρας και πιο συγκεκριμένα της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού προέβη, εκτός άλλων μέτρων, στην έκδοση σχετικού νομικού οπλοστασίου με το οποίο προβλέπεται η ρύθμιση των συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων.

Στο νομοθετικό αυτό πλαίσιο και ειδικότερα το άρθρο εξηκοστό όγδοο, παρ. 3, εδ α΄ της από 20 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), ορίζεται ότι:

«3. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορονωϊού COVID-19, είναι δυνατόν να επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμοί ή απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει στην Επικράτεια….Τα μέτρα του πρώτου εδαφίου της παρούσας επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19….». Κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 εδ γ΄ του ως άνω άρθρου εκδόθηκε η Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 /20 Μαρτίου 2020 ΚΥΑ (Β΄ 986), με το άρθρο 1 της οποίας και για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,επιβλήθηκε ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών σε όλη στην Επικράτεια.

Επίσης στο καθημερινό λεξιλόγιο μας, κατά τη δύσκολη χρονική περίοδο που διέρχεται η χώρα, έχει περιληφθεί ενόψει της ανωτέρω πανδημίας και ο όρος «καραντίνα».Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται ως συνώνυμο με την ιατρική απομόνωση (υγειονομική κάθαρση), η οποία εφαρμόζεται σε άτομα που νοσούν ή είναι ύποπτα να έχουν νοσήσει από μεταδοτική ασθένεια – και στο ζωικό κεφάλαιο - και ως εκ τούτου απομονώνονται από τον υγιή πληθυσμό για να την προστασία του. Αποτελεί περιορισμό στην κυκλοφορία ανθρώπων και εμπορευμάτων και στοχεύει στην αποτροπή της εξάπλωσης μιας (μεταδοτικής) ασθένειας, είναι δηλαδή περίοδος επιβεβλημένης απομόνωσης από την υπόλοιπη κοινωνία για να προληφθεί η μετάδοση μιας μεταδοτικής νόσου και η διάρκεια της επιβεβλημένης απομόνωσης ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη δυνατή περίοδο επώασης της νόσου (βλ. ιατρικό λεξικό Iatronet / www.iatronet.gr).

Η επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης των πολιτών σε συγκεκριμένη γεωγραφικά προσδιοριζόμενη περιοχή ή και σε όλη την επικράτεια για την προστασία της δημόσιας υγείας, δηλαδή η θέση αυτών σε καραντίνα,είναι το έσχατο και επαχθέστερο, πλην όμως συνταγματικά επιτρεπτού, μέτρο του ατομικού δικαιώματος του απαραβίαστου της προσωπικής ελευθερίας (άρθρο 5, παρ. 3 Συντ), που μπορεί να λαμβάνεται από την Πολιτεία χάριν της δημόσιας υγείας. 

Και είναι το έσχατο και επαχθέστερο μέτρο, αφού δεν πρόκειται απλά για περιορισμό (απαγόρευση μεν αλλά με ρητά προβλεπόμενες περιπτώσεις εξαιρέσεων), όπως αυτό έχει ήδη από την 23η Μαρτίου 2020 επιβληθεί στη χώρα, σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, αλλά για (καθολική) απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών. Στο εννοιολογικό περιεχόμενο της καραντίνας, από νομική άποψη, περιλαμβάνεται τόσο η προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ΄ οίκον των κατοίκων ορισμένης περιοχής όσο και η προσωρινή άρση της δυνατότητας μετακίνησης τους εκτός των ορίων της γεωγραφικής αυτής περιοχής. 
Για να επιβληθεί η καραντίνα, ως μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, πρέπει να προβλέπεται από διάταξη νόμου. Επίσης η παραβίαση των όρων της καραντίνας, ως αντικοινωνικής συμπεριφοράς ελεγχόμενη αυτεπαγγέλτως δια των αρμοδίων αρχών, επισύρει για τους υπαίτιους διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα συνιστά και αξιόποινη πράξη αυτεπαγγέλτως διωκόμενη, (ΑΥΤΟΦΩΡΟ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 285 ΠΚ ΄΄Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών΄΄, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 5 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄64), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 69, παρ. 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 68, παρ. 3 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68).

Ωστόσο για να επιβληθεί από την Πολιτεία το μέτρο του περιορισμού ή της απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών, εν μέρει ή εν όλω στην επικράτεια, σημαίνει, ότι η συγκεκριμένη περιοχή ή όλη η επικράτεια αντίστοιχα, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο άρθρο 1 περίπτωση (16) του Ν. 4662/2020 (Α΄ ), ως έκτακτη ανάγκη (emergency), ορίζεται η ξαφνική και απρόβλεπτη απειλητική κατάσταση που απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών συνεπειών της. Εξάλλου, με την από 11 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55) και συγκεκριμένα από τις διατάξεις αυτής (βλ. ενδεικτικώς άρθρα 16, 17, 18) προκύπτει μεν με έμμεσο πλην όμως σαφή τρόπο, ότι η χώρα τουλάχιστον από την 11η Μαρτίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε καθεστώς και συνθήκες εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες που δικαιολογούν και επιβάλλουν των έσχατων και ιδιαίτερα σκληρών περιοριστικών μέτρων αφού η λήψη των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές μέτρων επιβάλλεται ακριβώς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας. Άλλωστε και ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας κ. Τσίοδρας, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, κατά την τακτική (καθημερινή) συνέντευξη τύπου, δήλωσε ότι: «Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κορωνοϊού...».

Τι γίνεται από εδώ και στο εξής:
Έτσι απαγορεύεται πλέον για τις επόμενες 14 μέρες η είσοδος και έξοδος, εκτός από την τροφοδοσία της περιοχής, η οποία θα γίνεται στο εξής σε συνεννόηση με την αστυνομία και το δήμο.

Απαγορεύεται για τις επόμενες 14 μέρες η κυκλοφορία των κατοίκων από τις 20:00 μέχρι τις 8:00, αναστέλλεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, η μετάβαση σε τελετή σύντομη, η μετακίνηση για ατομική άσκηση ή τις ανάγκες κατοικίδιου παρά μόνο για 15 λεπτά και πάντα πέριξ της οικίας τους.

Σύμφωνα με το ενισχυμένο σχέδιο καραντίνας, η κίνηση για την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη θα γίνεται γι’ αυτές τις επόμενες 15 ημέρες από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι που τρέχουν οι ομώνυμοι Δήμοι. 

Για τη μετάβαση σε τελετή επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση κηδείας κι αποκλειστικά και μόνο για τους συγγενείς Α βαθμού. Παράλληλα, (αν υπάρχει)
στα σούπερ μάρκετ γίνεται υποχρεωτική αναλογία ένας πελάτης ανά 20 τετραγωνικά ωφέλιμου χώρου ενώ θα δρομολογηθούν και μονοδρομήσεις στους διαδρόμους τους.
Βέβαια άλλο να υπάρχει καραντίνα σε μικρό χωριό όπως είναι η φούστανη και άλλο σε μεγάλους Δήμους , σε κάθε περίπτωση έρχεται στο κατά τόπους αστυνομικό τμήμα η απόφαση τήρησης καραντίνας και κατόπιν συσκέψεως όλων των εμπλεκομένων φορέων αποφασίζεται η εφαρμογή της καραντίνας, π.χ τι θα ισχύσει για τους αγρότες καθότι η περιοχή είναι αγροτική και βρισκόμαστε σε περίοδο αγροτικών εργασιών.

Εμείς να ευχηθούμε στους κατοίκους Υπομονή!
-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.