Τελευταία Νέα:

Δήμος Αλμωπίας «Άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2021 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων»


Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60, ν.479/2021 (ΦΕΚ 62/τ.α’/17-4-2021) «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που επιθυμούν την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (αναλογούντος ή/και  με επέκταση) για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, να υποβάλλουν :

1)       αίτηση

2)       τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνονται ευκρινώς: α) το μήκος της πρόσοψης του καταστήματος, β) η διάταξη και τα τ.μ. του κοινόχρηστου προς παραχώρηση χώρου, γ) τα μέτρα ελεύθερου κοινόχρηστου που μένουν για τη διέλευση των πεζών και τη γραμμή του απέναντι του πεζοδρομίου χώρου (πεζοδρόμιο, αστικός εξοπλισμός, κατάστημα, κλπ)

3)       δημοτική ενημερότητα.

Η κατάθεση των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας στον καρτέλα Υπηρεσίες για τον Πολίτη - Δικαιολογητικά και  μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά στο local@0598.syzefxis.gov.gr.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23843-50327, 314.

 

 

 

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΔ

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Χατζηγιαννίδης Χρήστος

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
E-mail : local@0598.syzefxis.gov.gr
 : 2384350327 /2384350314
                        

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


ΕΠΩΝΥΜΟ : …………….….….………………………………..……..
ΟΝΟΜΑ : …………………….….……………………………...……....
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ………………… …………………….….…..…..
Α.Φ.Μ. : …………………………….. Δ.Ο.Υ.: ……………..……….
Α.Δ.Τ. : ……………………………….
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : …………..…………….……… Τ.Κ ..…….  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : ..………………………………………………
ΔΙΑΚΡ.ΤΙΤΛΟΣ : ………………………..……………………………..
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : .……………..…………………….……….
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : …………………….……...…… Τ.Κ.……….
e-mail : ……………………………………………………………………
Β. Για εταιρεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ………………….……………………….….
Α.Φ.Μ.  : ………………..…………. Δ.Ο.Υ.: ……………………….. 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : …………..…………….……… Τ.Κ ..…….  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : ..………………………………………………
ΔΙΑΚΡ.ΤΙΤΛΟΣ : ………………………..……………………………..
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : .……………..…………………….……….
Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ.: ……………….…….…….………..… Τ.Κ .………

Με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνω υπεύθυνα, ότι έλαβα γνώση της όπισθεν, περί επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων, ενημέρωσης.Οι αιτούμενες άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές Αποφάσεις Δ.Σ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ και την κείμενη Νομοθεσία 
 ΑΡΙΔΑΙΑ: ….…………………………………………………………………………. 
 Αριθ.Πρωτ………………………………………

                              ΠΡΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, έτους   2021  για  τοποθέτηση Τραπεζοκαθισμάτων (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Α 101/24-5-2020) άρθρο 65 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4795/21
σύμφωνα με την άδεια……………ΤΜ  ( ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ)
και με επέκταση ……………ΤΜ επί της οδού …………..…………. ( ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΜΕ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ). Η κατάληψη θα πραγματοποιηθεί με τραπεζοκαθίσματα, κινητές ομπρέλες, επιδαπέδια θερμαντικά διαχωριστικά, υαλοπετάσματα, ζαρντινιέρες (διαγράφεται ότι δε χρησιμοποιείται)
     
Σημείωση: ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
                             ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………..…………….…….……….…….
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ……………………...……………………….……….………………......
ΑΦΜ:……………………………………………    Α.Δ.Τ.: ………..…..…………….
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : …………..……………..……………….………........
e-mail : ..…………………………………………………………………….…………..
                                     Ο ΑΙΤΩΝ   (υπογραφή)

                                   
                        
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ (

 
Το ΝΠΔΔ-ΟΤΑ Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αλμωπίας», που εδρεύει στην Αριδαία (οδός Πλατεία Αγγελή Γάτσου  Τ.Κ. 58400  τηλ.: 2384350210), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο του, ενημερώνει με το παρόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά του ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει και υπογράφει την ως άνω Αίτηση (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων») ή τον πληρεξούσιο του, ότι ο ίδιος ο ΟΤΑ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις Τμήματα αυτού (όπως και οι υπάλληλοί του, που ενεργούν υπό την εποπτεία του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού «Υ.Ε.», «Εκτελούντες την Επεξεργασία», τρίτοι ή αποδέκτες: υπουργεία, δημόσιες αρχές, ΔΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ, βάσει συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» ή σε εκπλήρωση καθήκοντος του ή για εκτέλεση σύμβασης), συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην Αίτηση και στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση των αιτημάτων του υποβάλλει ο αιτών - «Υποκείμενο των Δικαιωμάτων». 

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της παρούσας Αίτησης. Σκοπός της επεξεργασίας μπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης, η ανάγκη επικοινωνίας με το «Υποκείμενο», οι ανάγκες εκτέλεσης και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας που παρέχει ο Δήμος, ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε αυτόν (άρθρο 6 παρ.2ε' Γεν. Καν.) η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή του (άρθρο 6 παρ.1γ’ Γεν. Καν.). 

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα για το απαραίτητο χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της Αίτησης και πιθανόν για όσο απαιτεί η οικεία νομοθεσία και κατόπιν αρχειοθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που δεν παρέχουν πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Δυνατόν να προβλέπεται η ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο του απαραίτητου χρονικού διαστήματος που προβλέπει η νομοθεσία κατά περίπτωση (π.χ. Π.Δ. 480/1985). Η παροχή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την παρούσα Αίτηση και, αν δεν δοθούν από το «Υποκείμενο των Δεδομένων», η σχετική υπηρεσία δεν θα είναι δυνατή. 

Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για: πρόσβαση-ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23 Γεν. Καν.). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας που υπάρχει διαθέσιμη στις Διευθύνσεις του Δήμου, είτε με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: «Δήμος Αλμωπίας », (οδός Πλατεία Αγγελή Γάτσου -Τ.Κ. 58400 τηλ.:2384350210). Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παρέχει στο «Υποκείμενο των Δεδομένων» πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 Γεν. Καν., χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 Γεν. Καν.). Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr). -------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.